Bible21Jozue20

Jozue

Útočištná města1 Hos­po­din teh­dy pro­mlu­vil k Jo­zuovi: 2 „Řekni synům Iz­rae­le: Určete si útočištná měs­ta, jak jsem vám po­věděl skrze Mo­jžíše, 3 aby se tam uchý­lil ten, kdo něko­ho ne­do­patřením ne­ch­těně za­bil. Bu­dou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. 4 Když se pro­vi­ni­lý uteče do jedno­ho z těch­to měst, po­staví se ke vcho­du do městské brá­ny a předne­se svou věc stařešinům měs­ta. Ti ho pak při­jmou k sobě do měs­ta a po­s­kytnou mu místo, aby byd­lel u nich. 5 Když ho bude pronásledovat krevní msti­tel, ne­vy­dají mu ho, poněvadž svého bližního za­bil ne­ch­těně, aniž ho kdy před­tím měl v nenávisti. 6 Bude v tom­to městě byd­let, dokud se ne­po­staví před obec k sou­du, a po­té až do smrti to­ho, kdo bude v té době nej­vyšším knězem. Teprve teh­dy se ten, kdo za­bil, bude moci vrá­tit zpět do­mů do měs­ta, odkud uprchl.“ 7 Vy­členi­li tedy Ke­deš v Ga­li­le­ji v po­hoří Neftalí, dále Še­chem v po­hoří Efraim a Ki­ri­at-arbu (což je Hebron) v Jud­ském po­hoří. 8 Na východní straně Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu vy­bra­li z Ru­benova poko­lení město Be­cer na pusté náhorní rovině, z poko­lení Gád vy­bra­li Rá­mot v Gi­leá­du a z Mana­se­sova poko­lení Go­lan v Bášanu. 9 To jsou měs­ta určená všem synům Iz­rae­le i cizin­cům po­bývajícím mezi ni­mi; kdoko­li něko­ho ne­ch­těně za­bil, uchýlí se tam, aby ne­zemřel ru­kou krevního msti­te­le, dokud se ne­po­staví před obec.

Bible21Jozue20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček