Bible21Jozue19

Jozue

Šimeon1 Druhý los připa­dl na Ši­me­o­na. Dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich rody leží na území Ju­dy. 2 Za dě­dictví jim připadla: Beer-še­ba (ne­bo­li Še­ba), Mo­la­da, 3 Chacar-šual, Bá­la, Ecem, 4 El­to­lad, Betul, Chor­ma, 5 Ciklag, Bet-marka­bot, Chacar-su­sa, 6 Bet-le­baot a Ša­ru­chen – třináct měst i s osa­da­mi. 7 Dále Ajin, Ri­mon, Eter a Ašan – čtyři měs­ta s osa­da­mi, 8 a také všech­ny osa­dy oko­lo těch­to měst až po Baalat-beer a Ra­mat-negev. To je dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich ro­dy. 9 Synové Ši­me­o­novi do­sta­li dě­dictví z Ju­dova podílu, pro­tože území Ju­dových synů pro ně bylo pří­liš velké. Synové Ši­me­o­novi pro­to ob­drže­li dě­dictví uvni­tř je­jich území. Zabulon10 Třetí los vy­šel na syny Za­bulo­novy pro je­jich rody. Hranice je­jich dě­dictví sahá k Sa­ri­du. 11 Směrem na západ po­stu­puje k Ma­rale, do­týká se Dabešetu a do­sahuje k po­toku na­pro­ti Jokne­a­mu. 12 Směrem na východ vede od Sa­ri­du zpět k po­mezí Kis­lot-ta­bor, dále pak k Dabe­ra­tu a vzhů­ru k Jafi­ji. 13 Od­tud pokračuje východně od Gat-chefe­ru a Et-kaci­nu, směřuje k Ri­mo­nu a stáčí se k Neji. 14 Ko­lem ní se hranice otáčí a pro­bíhá se­verně od Chana­to­nu, až do­sáh­ne údo­lí Jiftach-el. 15 Patří sem také Ka­tat, Na­halal, Ši­mron, Ji­da­la a Bet-le­chem – celkem dvanáct měst s osa­da­mi. 16 To je dě­dictví Za­bulo­nových synů pro je­jich rody – tato měs­ta i je­jich osa­dy. Isachar17 Čtvr­tý los připa­dl na syny Isa­cha­rovy pro je­jich ro­dy. 18 Je­jich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šu­nem, 19 Chafa­raim, Ši­on, Ana­cha­rat, 20 Ra­bit, Kišjon, Ebec, 21 Re­met, En-ganim, En-cha­du a Bet-pacec. 22 Hranice se do­týká Tá­bo­ra a vede podél Ša­che­ci­my a Bet-še­meše, než do­sáh­ne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osa­da­mi. 23 To je dě­dictví poko­lení Isa­char pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. Ašer24 Pátý los připa­dl na poko­lení Ašer pro je­jich ro­dy. 25 Je­jich hranice zahrnuje: Chelkat, Che­li, Beten, Achšaf, 26 Ala­me­lech, Ame­ad a Mišal. Na západě sahá ke Kar­me­lu a říčce Livnat, 27 po­tom se ob­rací na východ k Bet-da­go­nu, do­týká se území Za­bulo­nova a údo­lí Jiftach-el se­verně od Bet-eme­ku a Nei-elu, odkud míří na se­ver ke Kabulu, 28 Ab­do­nu, Re­cho­bu, Cha­mo­nu, Káně a až k Velké­mu Si­do­nu. 29 Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněné­mu měs­tu Týr. Dále se vrací k Chose, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři v ob­lasti Achzíbu. 30 Patří sem také Uma, Afek a Re­chob – celkem dvacet dva měst s osa­da­mi. 31 To je dě­dictví poko­lení Aše­rových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. Neftalí32 Šestý los připa­dl na syny Neftalí­movy pro je­jich ro­dy: 33 Je­jich hranice vede od Che­lefu, od dubu v Caanani­mu přes Ada­mi-ne­keb a Jabne­el a dále k La­ku­mu, než do­sáh­ne Jordánu. 34 Na západě se hranice ob­rací k Az­not-ta­bo­ru a pokračuje od­tud na Chu­kok; na jihu se do­týká Za­bulo­nu, na západě Aše­ra, na východě pak Jordánu. 35 Patří sem také opevněná měs­ta: Ci­dim, Cer, Chamát, Ra­kat, Ki­ne­ret, 36 Ada­ma, Rá­ma, Chacor, 37 Ke­deš, Ed­rei, En-chacor, 38 Ji­ron, Migdal-el, Cho­rem, Bet-anat a Bet-še­meš – celkem de­va­tenáct měst s osa­da­mi. 39 To je dě­dictví poko­lení Neftalí­mových synů pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. Dan40 Sedmý los připa­dl na poko­lení Dan pro je­jich ro­dy. 41 Do hranic je­jich dě­dictví patří: Corea, Ešt­aol, Ir-še­meš, 42 Šaala­bin, Ajalon, Jit­la, 43 Elon, Tim­na, Ekron, 44 El­te­ke, Gi­beton, Baalat, 45 Je­hud, Bene-berak, Gat-ri­mon, 46 Me-jarkon a Ra­kon s územím na­pro­ti Jafě. 47 Synové Danovi ale o své území přiš­li. Pro­to vy­táh­li a za­útoči­li na Lešem. Když se měs­ta zmo­cni­li, vy­bi­li je ostřím meče, ob­sa­di­li je a usa­di­li se v něm. Na počest svého praot­ce Dana pak Lešem přejmenova­li na Dan. 48 To je dě­dictví poko­lení Dan pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. Jozuův podíl49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu. 50 Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm. 51 Toto jsou dě­dictví, která kněz Ele­azar a Jo­zue, syn Nunův, s náčelníky ot­cov­ských poko­lení při­dělova­li lo­sem synům Iz­rae­le v Šílu před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tím skonči­lo roz­dělování země.

Bible21Jozue19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček