Bible21Jozue4

Jozue

Dvanáct kamenů1 Když pak ce­lý národ pře­kročil Jordán, Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­zuovi: 2 „Vyber­te si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, 3 a přikaž­te jim: ‚Od­tud, zpro­střed Jordánu, kde stály ne­po­hnutě nohy kněží, vy­nes­te dvanáct ka­menů, vez­mě­te je s se­bou a slož­te je v tá­boře, kde se dnes v noci uložíte.‘“ 4 Jo­zue tedy po­vo­lal dvanáct mužů, které us­tanovil ze synů Iz­rae­le, po jednom z každého kmene, 5 a ře­kl jim: „Jdě­te do­prostřed Jordánu před Tru­hlu Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. Každý si zvedne na ra­meno je­den ká­men, pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů, 6 aby se pro vás staly zna­mením. Až se vás v bu­dou­cnu dě­ti ze­ptají: ‚Pro­č tu má­te ty kameny?‘ 7 po­ví­te jim: ‚Pro­tože se vody Jordánu roz­dě­li­ly před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy. Když pře­cháze­la Jordán, vody se rozdělily.‘ Pro­to bu­dou tyto ka­me­ny synům Iz­rae­le připo­mínkou až na věky.“ 8 Synové Iz­rae­le tedy uděla­li, co jim Jo­zue přikázal. Vy­nes­li zpro­střed Jordánu dvanáct ka­menů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů, jak Jo­zuovi uložil Hos­po­din, a přenes­li je s se­bou do tá­bo­ra, kde je složi­li. 9 Dalších dvanáct ka­menů po­stavil Jo­zue upro­střed Jordánu tam, kde stály nohy kněží ne­sou­cích Tru­hlu smlou­vy. Jsou tam až dodnes. 10 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu teh­dy stá­li upro­střed Jordánu, než byly splně­ny všech­ny příka­zy, které Hos­po­din udě­lil pro lid Jo­zuovi, přes­ně jak to Jo­zuovi přikázal Mo­jžíš. Lid spěšně přešel ře­ku, 11 a po­té, co přešel vše­chen lid, přeš­la před je­jich zra­ky také Hos­po­di­nova truh­la s kněží­mi. 12 V če­le synů Iz­rae­le přeš­li v bo­jovém šiku synové Ru­benovi, synové Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova, jak jim přikázal Mo­jžíš. 13 Na čtyřicet tisíc vy­z­bro­jených bo­jovníků přešlo před Hos­po­di­nem na je­ri­šské pláně, aby sve­dli boj. 14 Toho dne Hos­po­din v očích ce­lého Iz­rae­le do­dal Jo­zuovi na vážnosti, takže ho mě­li v úctě, jako mě­li v úctě Mo­jžíše po ce­lý jeho život. 15 Hos­po­din ře­kl Jo­zuovi: 16 „Přikaž kněžím ne­sou­cím Tru­hlu svě­de­ctví, ať vy­stoupí z Jordánu.“ 17 Jo­zue tedy kněžím přikázal: „Vy­stup­te z Jordánu.“ 18 A jakmi­le kněží ne­sou­cí Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­novy vy­stou­pi­li zpro­střed Jordánu a stanu­li no­ha­ma na souši, vrá­ti­ly se vody Jordánu na místo a vy­lévaly se z břehů jako před­tím. 19 Lid vy­stou­pil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utá­bořil se v Gilgalu u východního okraje Je­ri­cha. 20 Oněch dvanáct ka­menů, které vza­li z Jordánu, vztyčil Jo­zue v Gilgalu 21 a ře­kl synům Iz­rae­le: „Až se vaše dě­ti v bu­dou­cnu ze­ptají svých ot­ců: ‚Pro­č jsou tu ty kameny?‘ 22 poučí­te je: ‚Iz­rael tu přešel Jordán po suchu.‘ 23 Hos­po­din, váš Bůh, před vá­mi vy­sušil tyto jordán­ské vo­dy, dokud jste ne­přeš­li, tak jako to Hos­po­din, váš Bůh, pro­ve­dl s Rudým mořem, které před ná­mi vy­sušil, dokud jsme ne­přeš­li. 24 To aby všech­ny náro­dy země po­znaly, že ruka Hos­po­di­nova je mo­cná; to abys­te cti­li Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, po všech­ny dny.“

Bible21Jozue4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček