Bible21Jozue3

Jozue

Přes Jordán1 Jo­zue časně ráno se vše­mi syny Iz­rae­le vy­táhl ze Ši­ti­mu. Doš­li až k Jordánu, a než jej pře­kroči­li, přeno­cova­li tam. 2 Ke kon­ci těch tří dnů pro­š­li tá­bo­rem správ­cové 3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní. 4 Mezi vá­mi a ní ale zůstane od­stup asi dvou tisíc lo­ket – ne­smí­te se k ní při­blížit! Půjdete za ní, abys­te po­zna­li ces­tu, kte­rou má­te jít, ne­boť tou cestou jste nikdy před­tím nešli.“ 5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“ 6 Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem. 7 Hos­po­din teh­dy ře­kl Jo­zuovi: „Dnešního dne ti za­čnu v očích ce­lého Iz­rae­le do­dávat na vážnosti, aby vědě­li, že jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. 8 A ty přikážeš kněžím ne­sou­cím Tru­hlu smlou­vy: ‚Až do­jdete ke kra­ji jordán­ských vod, za­stav­te se v Jordánu.‘“ 9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“ 10 Pak pokračoval: „­Pod­le toho po­zná­te, že je mezi vá­mi živý Bůh: do­za­jis­ta před vá­mi vy­žene Kananej­ce, Chetej­ce, Hivej­ce, Pe­ri­zej­ce, Gi­rgašej­ce, Emo­rej­ce a Je­bu­sej­ce. 11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi. 12 Pro­to si z iz­rael­ských kmenů vy­ber­te dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. 13 Jakmi­le kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­na, Pá­na vší země, stanou no­ha­ma ve vodách Jordánu, teh­dy se jordán­ské vody roz­dělí, takže se voda při­té­kající sho­ra na­hro­madí na jednom místě.“ 14 Když pak lid vy­táhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nes­li před li­dem Tru­hlu smlou­vy. 15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů), 16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu. 17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.

Bible21Jozue3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček