RoháčekGalatským5

Galatským

Káže stáť v Kristovej slobode; nebezpečenstvo starozákonných ceremonií, najmä obriezky. Naplnenie zákona je: milovať blížneho.1 Tak tedy stoj­te v slobode, ktorou nás Kris­tus oslobodil, a ne­priahaj­te sa zase do jar­ma rab­stva. 2 Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete ob­rezovať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje. 3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon. 4 Od­lúčení ste od Kris­ta, ktorí sa ospraved­lňujete zákonom, vy­pad­li ste z milos­ti. 5 Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spraved­livos­ti. 6 Lebo v Kris­tu Ježišovi ani ob­riez­ka nič ne­vládze ani ne­ob­riez­ka, ale viera pôsobiaca skr­ze lás­ku. 7 Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy? 8 To na­hovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva. 9 Málo kvasu na­kvasuje celé ces­to. 10 Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné mys­lieť. Ale ten, kto vás ne­pokojí, ponesie od­sudok, nech je on ktokoľvek. 11 A ja, bratia, ak ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma po­tom ešte prena­sledujú? Tak tedy je od­stránené po­horšenie kríža. 12 A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria! 13 Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým. 14 Lebo celý zákon je na­pl­nený v jed­nom slove, v tom: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! 15 Ale ak sa na­vzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jed­ni od druhých strávení. Telo a duch. Skutky tela.16 Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela. 17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19 A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť, 20 mod­los­lužba, čarodej­stvo, ne­priateľs­tvá, zvady, žiar­lenia, hnevy, dráždenia, rôz­nice, sek­ty, 21 závisť, vraždy, opils­tvá, hodovania a tomu podob­né, čo vám pred­povedám, ako som už aj prv po­vedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľov­stva. Ovocie Ducha.22 Ale ovocím Ducha je lás­ka, radosť, po­koj, zhovievavosť, dob­rota, dob­rotivosť, ver­nosť, krot­kosť a zdržanlivosť; 23 proti takým veciam nieto zákona. 24 A tí, ktorí Kristovi, ukrižovali s­voje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. 26 Nebuďme žiados­tiví prázd­nej chvály na­vzájom sa vy­zývajúc, jed­ni druhým závidiac.

RoháčekGalatským5