RoháčekGalatským1

Galatským

Pavel zdôrazňuje, že i jeho povolanie i jeho evanjelium je od Boha. Galaťania ohrození iným evanjeliom.1 Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skr­ze človeka, ale skr­ze Ježiša Kris­ta a Boha Ot­ca, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych, 2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie: 3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca, 5 ktorému sláva na veky vekov. Ameň. 6 Divím sa, že tak skoro od­stupujete od toho, ktorý vás po­volal v milos­ti Kris­tovej, k inému evan­jeliu, 7 ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo. 8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty! 9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty. 10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým. Pôvod Pavlovho evanjelia. Niektoré udaje z jeho života.11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka; 12 lebo som ho ani ja ne­prijal od človeka ani ma nemu nenau­čil človek, ale som ho do­stal skrze zjavenie Ježiša Kris­ta. 13 Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židov­stve, že som nad mieru prena­sledoval cir­kev Božiu a hubil som ju 14 a predčil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov vo svojom rode súc väčším hor­liv­com za podania svojich ot­cov ako oni. 15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma od­delil od života mojej mat­ky a po­volal svojou milosťou, 16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zves­toval medzi po­han­mi, hneď som urobil tak, že som sa ne­poradil s telom a kr­vou 17 ani som ne­odišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštol­mi, ale som od­išiel do Arábie a zase som sa na­vrátil do Damašku. 18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel hore do Jeruzalema po­znať Kéfaša, Pet­ra, a po­budol som u neho pät­násť dní. 19 A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho. 20 A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám. 21 Po­tom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 A bol som osob­ne ne­známy sborom v Jud­sku, ktoré v Kris­tovi, 23 iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prena­sledoval, zves­tuje teraz vieru, ktorú pred­tým hubil. 24 A oslavovali za mňa Boha.

RoháčekGalatským1