RoháčekGalatským4

Galatským

Starozákonné ustanovenia - pre nedospelých. V plnosti času poslal Bôh svojho Syna, a prijatím jeho obeti dostáva človek synovstvo a jeho Ducha.1 Ale hovorím: Po celý čas, do­kiaľ je dedič nedos­pelý, v ničom nie je roz­diel­ny od sluhu, hoci je pánom všet­kého; 2 ale je pod tútor­mi a pod správ­cami, až do času, ktorý určil otec. 3 Tak i my: keď sme boli nedos­pelí, boli sme pod­robení pod živ­ly sveta, v službu. 4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon, 5 aby tých, k­torí boli daní pod zákon, vy­kúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. 6 A že ste synovia, po­slal Bôh Ducha svoj­ho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn, a jest­li syn, aj dedič Boží skr­ze Kris­ta. Zablúdilých Galaťanov láskavo upomína na ich drievnejší stav a upozorňuje na zakuklených nepriateľov.8 Ale vtedy ne­znajúc Boha slúžili ste bohom, ktorí prírodou nie sú nimi. 9 Ale teraz po­znajúc Boha, ba čo viac, po­znaní súc od Boha, jakože sa opät ob­raciate k be­z­vlád­nym a bied­nym živ­lom, ktorým chcete zase slúžiť znova? 10 Bed­livo po­zorujete na dni, mesiace, časy a roky. 11 Bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadar­mo pracoval na vás. 12 Buďte jako ja, lebo aj ja som ako vy, bratia, prosím vás. Nič ste mi ne­ub­lížili. 13 A viete, že som vám tam prv pre slabosť tela zves­toval evan­jelium. 14 A ne­pohŕd­li ste mojím po­kušením na mojom tele ani ste ním neopovrhli, ale ako an­jela Božieho ste ma prijali, jako Kris­ta Ježiša. 15 Jaké bolo teda vaše blaho­slaven­stvo a kde je? ! Lebo vám dávam svedoc­tvo, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vy­lúpili svoje oči a dali mi. 16 Tak teda som sa vám stal ne­priateľom prav­du vám hovoriac? 17 Nedob­re hor­lia za vás, ale vy­tvoriť vás chcú, aby ste za nich hor­lili. 18 A dob­re je hor­liť v dob­rom vždyc­ky, a nie len v tedy, keď som prítom­ný u vás. 19 Moje deti, ktorých zase rodím v boles­tiach, do­kiaľ nebude Kris­tus vy­podobený vo vás! 20 No, chcel by som teraz byť prítom­ný u vás a zmeniť svoj hlas, lebo som v roz­pakoch o vás. Alegória o Sáre a Hagari.21 Po­vedz­te mi vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona? 22 Lebo je na­písané, že Ab­rahám mal dvoch synov, jed­ného od diev­ky, otrokyne, a jed­ného od slobod­nej, zákonitej ženy. 23 Ale ten od diev­ky sa narodil podľa tela a ten zo slobod­nej zo za­sľúbením, 24 ktoré to veci sú alegóri­ou, ob­razom lebo to sú tie dve sm­luvy, jed­na s vr­chu Sinai, rodiaca deti v rab­stvo, a to je Hagar. 25 Lebo Hagarou je vrch Sinai v Arábii a zod­povedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo aj on slúži v rab­stve so svojimi deťmi. 26 Ale ten vr­ch­ný Jeruzalem je slobod­nou, ktorý je mat­kou všet­kých nás. 27 Lebo je na­písané: Veseľ sa, ne­plod­ná, ty, ktorá nerodíš! Vy­krík­ni a zvolaj, ktorá ne­pracuješ ku porodu! Lebo viacej bude mať detí opustená ako tá, ktorá má muža. 28 Ale my, bratia, sme jako Izák, deťmi za­sľúbenia. 29 Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prena­sledoval toho, k­torý bol podľa Ducha, tak i teraz. 30 Ale čo hovorí Pís­mo? Vy­žeň diev­ku i jej syna, lebo syn diev­ky nebude dediť so synom slobod­nej. 31 A tak tedy, bratia, nie sme deťmi diev­ky, ale deti slobodnej.

RoháčekGalatským4