RoháčekGalatským5,17

Galatským 5:17

Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.


Verš v kontexte

16 Ale hovorím: Choďte Duchom a ne­vykonáte žiados­ti tela. 17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.

Evanjelický

17 Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; na­vzájom si od­porujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

Ekumenický

17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Na­vzájom si od­porujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

Bible21

17 Těles­né sklo­ny míří pro­ti Du­chu a Duch pro­ti tělu; navzájem si odpo­rují, abys­te ne­moh­li dělat, co chcete.