RoháčekGalatským2

Galatským

O návšteve v Jeruzaleme. Neprijal evanjelia od iných apoštolov. Ináče pracujú v shode.1 Po­tom po š­tr­nás­tich rokoch som zase od­išiel hore do Jeruzalema s Bar­nabášom poj­múc so sebou aj Títa. 2 A išiel som tam podľa zjavenia a pred­ložil som im evan­jelium, ktoré kážem medzi po­han­mi, ale súk­rom­ne tým slovut­ným, či azda nebežím nadar­mo alebo či som nadar­mo nebežal. 3 Ale ani Títus, ktorý bol so mnou, súc Grék nebol prinútený dať sa ob­rezať, 4 ale pre vlúdivších sa falošných bratov, ktorí po­stran­ne vošli vy­špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kris­tu Ježišovi, aby si nás pod­manili, 5 ktorým sme ne­us­túpili ani na chvíľu, tak aby sme sa im boli pod­dali, aby prav­da evan­jelia zo­stala po­vždy u vás. 6 A od tých, ktorí sa zdajú byť čím­si - akí boli kedy, nič ma je po­tom; Bôh nehľadí na osobu človeka -, lebo mne tí, ktorí sa to zdajú byť čímsi, ničoho ne­pridali; 7 ale na­opak, vidiac, že som po­verený evan­jeli­om u neobriezky jako Peter u obriezky, 8 lebo ten, ktorý pôsobil Pet­rom čo do apoštols­tva medzi ob­riez­kou, pôsobil aj mnou čo do po­hanov, 9 a po­znajúc milosť, ktorá mi je daná, Jakob, Kéfaš a Ján, ktorí sú po­važovaní za stĺpy, podali mne i Bar­nabášovi pravice spoločen­stva, aby sme my p­racovali medzi po­han­mi a oni medzi ľudom ob­riez­ky, 10 len vraj aby sme pamätali na chudob­ných, čo som sa tiež práve usiloval robiť. Pokarhanie Petra. Zo skutkov zákona nebude nikto ospravedlnený, ale z viery v Ježiša Krista.11 Ale keď prišiel Peter do An­ti­ochie, priamo do tvári so sa po­stavil proti ne­mu, pre­tože bol hoden od­súdenia. 12 Lebo prv, než boli prišli nie­ktorí od Jakoba, jedal spolu s po­han­mi. Ale keď prišli, uťahoval sa a od­deľoval bojac sa tých z ob­riez­ky. 13 A s ním spolu po­krytec­ky robili aj os­tat­ní Židia, takže aj Bar­nabáš bol spolu za­vedený ich po­krytec­tvom. 14 Ale keď som videl, že nek­ráčajú rov­no pri prav­de evan­jelia, po­vedal som Pet­rovi pred všet­kými: Ak ty, súc Žid, žiješ po­han­sky a nie židov­sky, prečo po­tom nútiš po­hanov prijať židov­ský spôsob života? 15 My s­me prírodou Židia a nie hriešnici z po­hanov. 16 Ale vediac, že sa človek ne­o­spraved­lňuje zo skut­kov zákona, ale skr­ze vieru Ježiša Kris­ta, aj my sme uverili v Kris­ta Ježiša, aby sme boli ospravedl­není z viery Kris­tovej a nie zo skut­kov zákona pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené ni­ktoré telo. 17 Ale ak aj sami, ktorí hľadáme byť ospravedl­není v Kris­tovi, naj­dení sme ako hriešnici, tak čo tedy je Kris­tus azda služob­níkom hriechu? Nech sa ne­stane! 18 Lebo ak to, čo som zboril, zase staviam, robím seba prie­stup­níkom. 19 Lebo ja som skr­ze zákon zo­mrel zákonu, aby som žil Bohu. 20 S Kris­tom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kris­tus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma za­miloval a vy­dal sám seba za mňa. 21 Ne­pohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spraved­livosť skr­ze zákon, tedy Kris­tus nadar­mo zo­mrel.

RoháčekGalatským2