RoháčekGalatským3

Galatským

Karhá nemúdrych a vrtkavých Galaťanov. Spravedlivý bude žiť z viery.1 Ó, nerozum­ní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli po­slušní prav­de, ktorým bol Ježiš Kris­tus prv na­písaný pred očami jako medzi vami ukrižovaný? 2 Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skut­kov zákona ste do­stali Ducha či z počutia viery? 3 Či ste tak nerozum­ní? Za­počnúc Duchom teraz telom do­konávate? 4 Či ste tak mnoho nadar­mo tr­peli? Akže aj na nadar­mo! 5 Nuž teda ten, ktorý vám dáva Ducha a činí medzi vami divy, či to činí zo skut­kov zákona a či z počutia viery? 6 Tak ako Ab­rahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spraved­livosť. 7 A tedy vedz­te, že tí, ktorí z viery, sú syn­mi Ab­rahámovými. 8 A Pís­mo pred­vidiac, že Bôh z viery ospraved­lňuje po­hanov, pred­zves­tovalo Ab­rahámovi: Požeh­nané budú v tebe všet­ky národy. 9 A tak teda tých, ktorí z viery, žeh­ná Bôh s veriacim Ab­rahámom. 10 Lebo všet­ci, koľko ich len je zo skut­kov zákona, sú pod zlorečen­stvom. Lebo je na­písané, že zlorečený je každý, kto nezo­tr­váva vo všet­kom, čo je na­písané v knihe zákona, aby to činil. 11 No, že zákonom nebol a nebude ni­kto ospravedl­nený u Boha, je zrej­mé, pre­tože spraved­livý bude žiť z viery. 12 A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všet­ko učinil, bude tým žiť. 13 Kris­tus nás vy­kúpil z­pod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečen­stvom, lebo je na­písané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, 14 aby na po­hanov prešlo v Kris­tu Ježišovi požeh­nanie Ab­rahámovo, aby sme do­stali za­sľúbenie Ducha skr­ze vieru. Príklad smluvy s Abrahámom.15 Bratia, po ľud­sky hovorím: Už uprávo­plat­nenej sm­luvy človeka ni­kto neruší alebo ani k nej ne­pridáva ničoho. 16 A za­sľúbenia boly po­vedané Ab­rahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jed­nom: I tvoj­mu semenu, ktorým je Kris­tus. 17 Ale to hovorím: Sm­luvy, pred­tým uprávo­plat­nenej Bohom, v­zťahujúcej sa na Kris­ta, ne­zne­platňuje zákon, vznik­nuvší po štyris­to aj trid­siatich rokoch, tak aby zrušil za­sľúbenie. 18 Lebo ak je dedičstvo za zákona, po­tom už nie viacej zo za­sľúbenia. No, Ab­rahámovi daroval Bôh z milos­ti skr­ze za­sľúbenie. Zákon je vodcom ku Kristovi.19 Tak čo tedy zákon? Bol pri­daný pre pre­stúpenia, do­kiaľ by ne­prišlo semä, ktorému bolo dané za­sľúbenie, a bol nariadený skr­ze an­jelov, rukou pro­stred­níka. 20 A pro­stred­ník nie je p­ro­stred­níkom jedného, ale Bôh je jeden. 21 Tak tedy je zákon proti za­sľúbeniam Božím? Nech sa ne­stane! Lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by bol mohol oživiť, vtedy by skutočne bola spraved­livosť bývala zo zákona. 22 Ale Pís­mo za­vrelo všet­ko pod hriech, aby za­sľúbenie z viery Ježiša Kris­ta bolo dané veriacim. 23 Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom, za­vrení s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená, 24 takže zákon bol naším pes­túnom, vedúcim nás ku Kris­tovi, aby sme boli ospravedl­není z viery 25 Ale od­kedy prišla viera, nie sme viac pod pes­túnom. 26 Lebo všet­ci sme syn­mi Božími skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi. 27 Lebo všet­ci, ktorí ste po­krs­tení v Kris­ta, Kris­ta ste ob­liek­li. 28 Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobod­ného; niet muža ani ženy, lebo vy všet­ci ste jed­no v Kris­tu Ježišovi. 29 A jest­li s­te vy Kris­tovi, tedy ste semenom Ab­rahámovým a podľa za­sľúbenia dedičmi.

RoháčekGalatským3