RoháčekGalatským6

Galatským

Rôzne napomenutia.1 Bratia, keby aj bol človek za­chvátený nejakým po­kles­kom, vy duchov­ní na­prav­te takého v duchu krot­kos­ti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol po­kušený. 2 Jed­ni druhých bremená ne­ste a tak na­plňte zákon Kris­tov. 3 Lebo ak nie­kto mys­lí, že je niečim nie súc ničím, sám seba zvodí. 4 Ale každý nech zkúša svoje vlast­né dielo a po­tom bude mať chválu vzťahom na samého seba a nie vzťahom na iného. 5 Lebo každý ponesie svoje vlast­né bremä. 6 A ten, kto je vy­nau­čovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vy­nau­čuje, všet­kým dob­rým. 7 Ne­mýľte sa Bohu sa nebude ni­kto po­smievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. 8 Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život. 9 A činiac dob­ré ne­us­távaj­me, lebo svojím časom budeme žať ne­umd­lievajúci. 10 A tak tedy, kým máme čas, rob­me dob­re všet­kým a naj­viac domácim viery. Ešte raz výstraha pred falošnými učiteľmi. Chvála v kríži Pána Ježiša. Iba nové stvorenie... Záver.11 Vidz­te, jakými veľkými pís­menami som vám na­písal vlast­nou rukou! 12 Všet­ci, ktorí chcú byť pek­ní v tele, tí vás nútia ob­rezovať sa, len aby neboli prena­sledovaní pre kríž Kris­tov. 13 Lebo ani sami tí, ktorí sa to ob­rezujú, nezachovávajú zákona, ale chcú, aby ste sa ob­rezovali, aby sa po­chválili vaším telom. 14 Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil krome krížom našeho Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo v Kris­tu Ježišovi ani ob­riez­ka nič ne­vládze ani ne­ob­riez­ka, ale nové stvorenie. 16 A na všet­kých, ktorí budú chodiť podľa toho pravid­la, nech prij­de pokoj a milo­sr­den­stvo i na Iz­raela Božieho. 17 A ďalej nech ma ni­kto ne­trápi, lebo ja nosím jaz­vy Pána Ježiša na svojom tele. 18 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom, bratia. Ameň.

RoháčekGalatským6