EvanjelickýEzdráš8

Ezdráš

Zoznam navrátencov s Ezdrášom1 Toto sú predáci rodín a rodové zo­znamy tých, ktorí so mnou vy­šli z Babylonie za kraľovania kráľa Ar­taxer­xa: 2 zo synov Pin­chásových Géršóm, zo synov Ítámárových Daniel, zo synov Dávidových Chat­túš; 3 zo synov Šekan­jových Chat­túš, syn Šekan­ja; zo synov Paróšových Zechar­ja, s ním bolo za­znamenaných v zo­zname stopäťdesiat mužov; 4 zo synov Pachat-Móábových El­jehóénaj, syn Zerach­jov, a s ním dve­sto mužov; 5 zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov; 6 zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov; 7 zo synov Élámových Ješajá, syn Atal­jov, a s ním sedem­desiat mužov; 8 zo synov Šefat­jáhových Zebad­ja, syn Mícháélov, a s ním osem­desiat mužov; 9 zo synov Jóábových Obad­ja, syn Jechíélov, a s ním dve­sto­osem­násť mužov; 10 zo synov Báníových Šelómít, syn Jósif­jáhov, a s ním stošesťdesiat mužov; 11 zo synov Bébajových Zechar­ja, syn Bébajov, a s ním dvad­saťosem mužov; 12 zo synov Bébajových Zechar­nán, syn Hak­kátánov, a s ním stodesať mužov; 13 zo synov Adóníkámových po­sled­ní, mená ktorých sú: Elífelet, Jeíél, Šemaja, a s nimi šesťdesiat mužov, 14 zo synov Big­vajových Úta a Za­bbúd a s ním sedem­desiat mužov. 15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie k Ahave, a po­bud­li sme tam tri dni; po­všimol som si, že je tam ľud a kňazi, ale zo synov Lévího som tam ni­koho nenašiel. 16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána; 17 roz­kázal som im ísť k Id­dovi, pred­stavenému v obci Kásif­já, a vložil som im do úst, čo majú po­vedať Id­dovi, Achívovi a chrámovým ne­voľníkom v obci Kásif­já, aby nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha. 18 Pre­tože dob­rotivá ruka Božia bola nad na­mi, pri­vied­li nám roz­um­ného muža zo synov Mach­lího, syna Lévího, syna Iz­raelov­ho, totiž Šereb­ju a jeho synov a bratov, osem­násť osôb, 19 a Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráríov­cov, jeho bratov a synov, dvad­sať osôb, 20 a z chrámových ne­voľníkov, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levítom, dve­stod­vad­sať chrámových ne­voľníkov, a tí všet­ci boli označení podľa mena. Príprava na cestu21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok, 22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú. 23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov, 25 a od­vážil som im do rúk strieb­ro, zlato a nádoby, prí­spevok na dom nášho Boha, ktorým pris­peli kráľ, jeho rad­covia a kniežatá i všet­ci Iz­rael­ci, ktorí boli tam; 26 od­vážil som im do rúk šesťs­topäťdesiat talen­tov strieb­ra a sto talen­tov striebor­ných nádob, sto talen­tov zlata, 27 dvad­sať zlatých po­hárov po tisíc drach­mách a dve drahé bron­zové nádoby, čo boli také vzác­ne ako zlato. 28 Po­tom som im po­vedal: Svätí Hos­podinovi ste a sväté sú nádoby; strieb­ro i zlato je dob­rovoľný dar pre Hos­podina, Boha vašich ot­cov. 29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho. 30 Kňazi a levíti prijali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Odchod z Babylonie a návrat do Jeruzalema31 Dvanás­teho dňa pr­vého mesiaca sme sa vy­dali na ces­tu do Jeruzalema od rieky Ahavy; ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás ces­tou pred ne­priateľmi a záškod­ník­mi. 32 Prišli sme do Jeruzalema a os­tali sme tam tri dni. 33 Na štvr­tý deň sme od­vážili v dome Božom strieb­ro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjov­mu, v prítom­nos­ti Eleazára, syna Pin­chásov­ho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúov­ho, a Nóad­ju, syna Bin­nújov­ho, 34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná. 35 Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. 36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.