EvanjelickýEzdráš8,35

Ezdráš 8:35

Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná. 35 Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. 36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia pre­stehovania, obetovali Bohu Iz­raelov­mu zápal­né obeti, dvanásť jun­cov za celého Iz­raela, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech; to všet­ko bola zápal­ná obeť Hos­podinovi.

Evanjelický

35 Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi.

Ekumenický

35 Vy­hnan­ci, čo prišli zo zajatia, prinies­li spaľované obety Bohu Iz­raela, dvanásť býčkov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť capov na obetu za hriech; toto všet­ko prinies­li Hos­podinovi ako spaľovanú obetu.

Bible21

35 Když se vy­hnan­ci vrá­ti­li ze za­jetí, při­nes­li Bohu Iz­rae­le zápalné oběti: 12 býčků za ce­lý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 koz­lů jako oběť za hřích. To vše při­nes­li jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu.