EvanjelickýEzdráš7

Ezdráš

Vyslanie Ezdráša do Jeruzalema1 Po tých udalos­tiach, za kraľovania perz­ského kráľa Ar­taxer­xa, Ezdráš, syn Seraju, syna Azar­ju, syna Chil­kiju, 2 syna Šal­lúma, syna Cádóka, syna Achitúba, 3 syna Amar­jú, syna Azar­ju, syna Merájóta, 4 syna Zerach­ju, syna Uzzího, syna Buk­kího, 5 syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona, 6 ten­to Ezdráš vy­šiel z Babylonu: bol pisárom, zbeh­lým v zákone Mojžišovom, ktorý vy­dal Hos­podin, Boh Iz­raela. Pre­tože ruka jeho Boha, Hos­podina bola nad ním, kráľ mu dal všet­ko, o čo ho žiadal. 7 V sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa vy­šli aj nie­ktorí Iz­rael­ci, kňazi aj levíti, vrát­nici a chrámoví ne­voľníci do Jeruzalema. 8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v sied­mom roku kráľovej vlády; 9 lebo pr­vého dňa pr­vého mesiaca nariadil vy­j­sť z Babylonu a pr­vého dňa piateho mesiaca prišiel do Jeruzalema, pre­tože dob­rotivá ruka Božia bola nad ním. 10 Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hos­podinov, za­chovávať ho a učiť Iz­rael ustanoveniam a právam. Výnos kráľa Artaxerxa11 Toto je od­pis lis­tiny, ktorú dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi-zákon­níkovi Ezdrášovi, znal­covi pri­kázaní Hos­podinových, jeho ustanovení pre Iz­rael: 12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebes­kého, po­koj! A teraz: 13 Vy­dávam roz­kaz: ktokoľvek by z iz­rael­ského ľudu, kňazov a levítov v mojom kráľov­stve bol ochot­ný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou! 14 Pre­tože ťa vy­siela kráľ a jeho sied­mi rad­covia pre­skúmať Jud­sko a Jeruzalem podľa zákona tvoj­ho Boha, ktorý máš v rukách, 15 a do­praviť strieb­ro a zlato, čo kráľ a jeho rad­covia venovali Bohu Iz­raela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 i všet­ko strieb­ro a zlato, ktoré v celej babylon­skej ob­las­ti do­staneš z dob­rovoľných darov ľudu a kňazov, venovaných domu ich Boha v Jeruzaleme. 17 Pre­to za tieto peniaze starost­livo na­kúp býky, barany, barán­ky a prís­lušné po­kr­mové obete a úliat­by a obetuj ich na ol­tári domu vášho Boha v Jeruzaleme. 18 A čo ty a tvoji bratia uznáte za vhod­né urobiť so zvyškom strieb­ra a zlata, urob­te podľa vôle svoj­ho Boha. 19 Nádoby, čo ti boli dané pre službu Božiu v dome tvoj­ho Boha, odo­vzdaj zase pred Bohom v Jeruzaleme. 20 Os­tat­né po­treby domu svoj­ho Boha, ktoré uznáš za po­treb­né za­opat­riť, za­ob­staraj na trovy kráľov­skej po­klad­nice. 21 Ja, kráľ Ar­taxer­xes, vy­dávam tým­to roz­kaz všet­kým po­klad­níkom v Záriečí, aby všet­ko bolo starost­livo vy­konané, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebes­kého, 22 až do sto talen­tov strieb­ra, do sto kórov pšenice, do sto batov vína a do sto batov oleja, soli v ne­ob­medzenom množs­tve. 23 Všet­ko, čo je podľa vôle nebes­kého Boha, nech sa správ­ne vy­koná pre dom Boha nebes­kého, aby Jeho hnev ne­vzp­lanul proti kráľovi a jeho synom. 24 Pri­pomíname vám ešte, že na ni­koho z kňazov, levítov, spevákov, vrát­nikov, chrámových ne­voľníkov a vôbec služob­níkov domu Božieho nie je prípust­né vy­rubovať dane, dáv­ky a po­plat­ky. 25 Ty, Ezdráš, podľa múd­ros­ti svoj­ho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov správ­cov a sud­cov, aby pri­sluhovali právo všet­kému ľudu v Záriečí, a to všet­ko znal­cov zákonov tvoj­ho Boha; kto by ne­poz­nal, toho na­učte. 26 Nad každým, kto by ne­pl­nil zákon tvoj­ho Boha a zákon kráľov, má sa vy­niesť prís­ny súd buď na sm­rť, buď do vy­hnan­stva, buď na peňažitú po­kutu, alebo do väzenia. 27 Požeh­naný Hos­podin, Boh našich ot­cov, ktorý vnukol kráľovi toto všet­ko do srd­ca, aby zvelebil Hos­podinov dom v Jeruzaleme, 28 a rozp­re­strel nado mnou priazeň kráľa a jeho rad­cov i všet­kých moc­ných kniežat kráľových; ja som nadobudol silu, pre­tože ruka Božia bola nado mnou, a zhromaždil som náčel­níkov iz­rael­ských, aby vy­šli so mnou.