EvanjelickýEzdráš8,25

Ezdráš 8:25

a od­vážil som im do rúk strieb­ro, zlato a nádoby, prí­spevok na dom nášho Boha, ktorým pris­peli kráľ, jeho rad­covia a kniežatá i všet­ci Iz­rael­ci, ktorí boli tam;


Verš v kontexte

24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov, 25 a od­vážil som im do rúk strieb­ro, zlato a nádoby, prí­spevok na dom nášho Boha, ktorým pris­peli kráľ, jeho rad­covia a kniežatá i všet­ci Iz­rael­ci, ktorí boli tam; 26 od­vážil som im do rúk šesťs­topäťdesiat talen­tov strieb­ra a sto talen­tov striebor­ných nádob, sto talen­tov zlata,

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

25 A od­vážil som im strieb­ro a zlato a tie nádoby, obeť to po­z­dvi­hnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho rad­covia a jeho kniežatá a celý Iz­rael, všetci, ktorí sa tam našli.

Evanjelický

25 a od­vážil som im do rúk strieb­ro, zlato a nádoby, prí­spevok na dom nášho Boha, ktorým pris­peli kráľ, jeho rad­covia a kniežatá i všet­ci Iz­rael­ci, ktorí boli tam;

Ekumenický

25 Po­tom som im od­vážil strieb­ro, zlato a nádoby, po­svät­ný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho rad­covia, jeho kniežatá a všet­ci Iz­raeliti, koľko ich tam bolo.

Bible21

25 Navážil jsem jim stříbro, zla­to i náčiní, které jako příspěvek na dům naše­ho Boha věnoval král, jeho rád­ci a hodnostáři ja­kož i vše­chen přítomný Iz­rael.