EvanjelickýEzdráš6

Ezdráš

Dáriov rozkaz stavať1 Kráľ Dárius vy­dal roz­kaz, aby pát­rali v po­klad­nici, kde ukladali spisy v Babylonii. 2 Vtedy sa našiel na hrade v Ek­batáne v Méd­sku zvitok a v ňom bolo na­písané: Pamät­ný zápis: 3 V pr­vom roku vlády kráľa Kýra kráľ Kýros vy­dal ten­to roz­kaz: Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vy­staví na mies­te, kde obetujú obete; tam nech sa položia jeho zá­klady; jeho výška nech je šesťdesiat lakťov, jeho šír­ka šesťdesiat lakťov. 4 Tri rady z kvád­rov a jeden rad drevený; trovy sa majú hradiť z kráľovej po­klad­nice. 5 Podob­ne zlaté a striebor­né náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkad­necar vzal z jeruzalem­ského chrámu a od­viezol do Babylonu, nech sa vráti, aby sa do­stalo do jeruzalem­ského chrámu na svoje mies­to a bolo uložené v dome Božom. 6 Teraz teda ty, Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi i správ­covia v Záriečí, vy sa od­tiaľ vzdiaľte. 7 Prenechaj­te prácu pri tom dome Božom mies­to­držiteľovi Jud­ska a židov­ským starším; nech oni budujú ten dom Boží na jeho mies­te. 8 Tým­to dávam roz­kaz, ako máte na­kladať so židov­skými staršími, aby dobudovali ten dom Boží; z kráľov­ských pros­tried­kov, z daní v Záriečí nech sa trovy pres­ne vy­plácajú oným mužom, a to bez od­kladu. 9 Čo im je po­treb­né na spaľované obete nebes­kému Bohu - jun­ce, barán­ky, barany aj pšenica, soľ, víno a olej - podľa žiados­ti jeruzalem­ských kňazov nech sa im vy­dáva každoden­ne, a to bez zaned­bávania, 10 aby prinášali von­né obete nebes­kému Bohu a mod­lili sa za život kráľa a jeho synov. 11 Vy­dávam roz­kaz, že ktokoľvek pre­stúpi toto roz­hod­nutie, tomu bude za to vy­tr­hnutá hrada z jeho domu, bude vztýčená a on na ňu obesený; z jeho domu sa urobí zborenis­ko. 12 Boh, ktorý tam dal pre­bývať svoj­mu menu, nech zvrh­ne každého, kráľa aj ľud, ktorí by vztiah­li ruku, aby konali proti tomuto roz­hod­nutiu a zborili by dom Boží v Jeruzaleme. Ja, Dárius, som vy­dal ten­to roz­kaz; nech sa starost­livo vy­pl­ní. Dokončenie a posvätenie chrámu13 Tat­tenaj, mies­to­držiteľ Záriečia, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia urobili všet­ko pres­ne podľa roz­kazu, ktorý po­slal kráľ Dárius. 14 Tak židov­skí starší ús­pešne budovali podľa proroc­tva proroka Ag­ge­usa a Za­chariáša, syna Id­dov­ho; po­stavili a dobudovali chrám podľa vôle Boha iz­rael­ského a podľa roz­kazu perz­ského kráľa Kýra, Dária a Ar­taxer­xa. 15 Dom bol do­končený do tretieho dňa mesiaca adára, v šies­tom roku kraľovania kráľa Dária. 16 Iz­rael­ci, kňazi a levíti i os­tat­ní, čo sa vrátili zo zajatia, s radosťou vy­konali po­sviac­ku toho domu Božieho. 17 Pri jeho po­sviac­ke obetovali sto býkov, dve­sto baranov, štyris­to barán­kov a ako obeť za hriech dvanásť koz­liat za celý Iz­rael podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 18 Po­tom po­stavili kňazov podľa ich tried a levítov podľa ich od­dielov na službu v Jeruzaleme podľa pred­pisu knihy Mojžišovej. Svätenie paschy a sviatok nekvasených chlebov19 Tí, čo sa vrátili zo zajatia, os­lávili pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca. 20 Keďže sa kňazi a levíti očis­tili, všet­ci do jed­ného boli čis­tí a za­bíjali pas­chál­neho barán­ka za všet­kých, čo boli v zajatí, za svojich bratov kňazov aj sami za seba. 21 Iz­rael­ci, ktorí sa vrátili zo zajatia, jed­li, aj všet­ci, čo sa od­delili od nečis­toty národov krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela. 22 S radosťou svätili sviatok nek­vasených chlebov za sedem dní, lebo ich Hos­podin po­tešil a na­klonil im srd­ce asýr­skeho kráľa, aby im po­sil­nil ruky v práci pri chráme Boha iz­rael­ského.