EvanjelickýEzdráš8,29

Ezdráš 8:29

Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

28 Po­tom som im po­vedal: Svätí Hos­podinovi ste a sväté sú nádoby; strieb­ro i zlato je dob­rovoľný dar pre Hos­podina, Boha vašich ot­cov. 29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho. 30 Kňazi a levíti prijali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu!

Bible21

29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“