EvanjelickýEzdráš1

Ezdráš

Kýros povoľuje Židom návrat zo zajatia1 V pr­vom roku perz­ského kráľa Kýra - aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, po­vedané ús­tami Jeremiáša - po­vzbudil Hos­podin ducha perz­ského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľov­stve dal rozh­lásiť a aj písom­ne oznámiť: 2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku. 3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zo­stal na ktorom­koľvek mies­te, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia pod­poria strieb­rom a zlatom, imaním a dobyt­kom aj dob­rovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. 5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme. 6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne. Kráľ Kýros vracia chrámové poklady7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha. 8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi. 9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov; 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob. 11 Všet­kých zlatých a striebor­ných nádob bolo päťtisícštyris­to. Všet­ko to vzal Šéšbac­car so sebou, keď sa zajat­ci vracali z Babylonu do Jeruzalema.