EvanjelickýEzdráš8,33

Ezdráš 8:33

Na štvr­tý deň sme od­vážili v dome Božom strieb­ro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjov­mu, v prítom­nos­ti Eleazára, syna Pin­chásov­ho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúov­ho, a Nóad­ju, syna Bin­nújov­ho,


Verš v kontexte

32 Prišli sme do Jeruzalema a os­tali sme tam tri dni. 33 Na štvr­tý deň sme od­vážili v dome Božom strieb­ro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjov­mu, v prítom­nos­ti Eleazára, syna Pin­chásov­ho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúov­ho, a Nóad­ju, syna Bin­nújov­ho, 34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 A štvr­tého dňa bolo od­vážené strieb­ro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pin­chasov, a s nimi Jozabad, syn Ješu­ov, a No­adiáš, syn Bin­nujov, Levitovia.

Evanjelický

33 Na štvr­tý deň sme od­vážili v dome Božom strieb­ro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjov­mu, v prítom­nos­ti Eleazára, syna Pin­chásov­ho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúov­ho, a Nóad­ju, syna Bin­nújov­ho,

Ekumenický

33 Na štvr­tý deň po­tom Meremótovi, synovi kňaza Uriju, od­vážili strieb­ro, zlato a nádoby v dome nášho Boha. Ďalej tam bol Pin­chásov syn Eleazár a ok­rem tých­to boli prítom­ní aj leviti, Jéšu­ov syn Józabad a Bin­nújov syn Nóad­ja.

Bible21

33 Čtvr­tého dne bylo zla­to, stříbro i náčiní pro dům naše­ho Boha od­váženo a předáno knězi Me­re­mo­tovi, synu Uri­ášovu, a Ele­aza­rovi, synu Pin­cha­sovu, za přítom­nosti levi­tů Jo­zaba­da, syna Ješuova, a No­a­diáše, syna Bi­nui­ho.