EvanjelickýEzdráš10

Ezdráš

1 Keď sa Ezdráš tak­to mod­lil a vy­znával s plačom, sklonený pred domom Božím, zhromaždil sa okolo neho z iz­rael­ského ľudu veľmi veľký zá­stup mužov, žien aj detí, lebo ľud veľmi plakal. 2 Tu pre­hovoril Šechan­ja, syn Jechíélov zo synov Élámových, a po­vedal Ezdrášovi: Spreneverili sme sa svoj­mu Bohu a vzali sme si ženy cudzin­ky z po­hanov krajiny, ale pred­sa os­táva aj teraz nádej Iz­raelu. 3 Za­viažeme sa teraz zmluvou svoj­mu Bohu, že pre­pus­tíme všet­ky takéto ženy, aj to, čo sa z nich narodilo, podľa rady Pána, a tých, čo sú znepokojení pri­kázaním nášho Boha; nech sa stane podľa zákona. 4 Vstaň, lebo to je tvoja úloha, a my sme s tebou. Vzmuž sa a konaj! 5 Ezdráš vstal a za­viazal prísahou pop­red­ných kňazov, levítov a celý Iz­rael, že sa budú riadiť tým­to slovom. A oni pri­sahali. 6 Ezdráš sa odo­bral z mies­ta pred domom Božím a šiel do komory Jóchánána, syna El­jášibov­ho, prenocoval tam a nejedol chlieb, ani vody sa ne­na­pil, lebo trúch­lil pre vierolom­nosť vy­hnan­cov. 7 Po­tom dali rozh­lásiť po Jud­sku a po Jeruzaleme všet­kým vy­hnan­com, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by ne­prišiel do troch dní, ako sa pop­red­ní a starší poradili, tomu pre­pad­ne všetok majetok a on sám bude vy­lúčený zo zboru vy­hnan­cov. 9 Všet­ci jud­skí a ben­jamín­ski mužovia sa teda zhromaždili do troch dní do Jeruzalema, totiž deviateho mesiaca, v dvad­siaty deň v mesiaci, a všetok ľud sa po­sadil na prie­s­trans­tvo pri dome Božom, rozo­chvený pre tú vec, aj pre lejak. 10 Tu po­vs­tal kňaz Ezdráš a po­vedal im: Vy ste sa spreneverili a vzali si za ženy cudzin­ky, a tak ste zväčšili pre­vinenie Iz­raela. 11 Teraz sa vy­znaj­te Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, a vy­konaj­te Jeho vôľu! Od­deľte sa od národov krajín a od cudzozem­ských žien. 12 Celé zhromaždenie hlasito od­povedalo: Ako si po­vedal, tak musíme urobiť. 13 Ľudu je mnoho a je doba dažďov. Ne­vyd­ržíme stáť von. Nie je to práca na jeden, dva dni, veď sme mnohonásob­ne pre­stúpili ten­to zákaz. 14 Nech naši pop­red­ní za­stúpia celé zhromaždenie a všet­ci v našich mes­tách, ktorí si vzali ženy cudzin­ky, nech prídu v určený čas i so staršími jed­not­livých miest aj s ich sud­cami, do­kiaľ sa ne­od­vráti od nás pálčivosť hnevu nášho Boha pre tú vec. 15 Len Jonatán, syn Ásahélov, a Jach­zejá, syn Tik­vov, sa po­stavili proti tomu, a Mešulám a levíta Šab­betaj ich pod­porovali. 16 Ale vy­hnan­ci tak urobili; od­delili sa kňaz Ezdráš a predáci rodín, všet­ci podľa mena ot­cov­ských rodov. Za­sad­li v pr­vý deň desiateho mesiaca, aby pre­skúmali tú vec. 17 Do pr­vého dňa pr­vého mesiaca do­končili to u všet­kých mužov, ktorí si vzali cudzin­ky. 18 Aj medzi kňaz­skými syn­mi sa našli takí, čo si vzali za ženy cudzin­ky, zo synov Jéšúu, syna Jócádákov­ho, a jeho bratov: Maaseja, Elíezer, Járíb a Gedal­ja. 19 Podali ruku a sľúbili pre­pus­tiť svoje ženy; ako vin­níci dali barany ako obeť za svoje pre­vinenie. 20 Zo synov Im­mérových Chanání a Zebad­ja. 21 Zo synov Chárimových Maaséja, Elíja, Šemaja, Jechíél a Uzzíja. 22 Zo synov Pašchúrových El­kóénaj, Maaséja, Jišmáel, Ne­taneél, Józábád a Elása. 23 Z levítov Józábád, Šimeí, Kélája, totiž Kelíta, Petach­ja, Jehúdá a Elíezer. 24 Zo spevákov: Ejášíb. Z vrát­nikov: Šal­lum, Telem a Úrí. 25 Z Iz­raela zo synov Paróšových: Ram­ja, Jiz­zija, Mal­kija, Míjámín, Eleázar, Mal­kija, Benája. 26 Zo synov Élámových: Mat­tan­ja, Zechar­ja, Jechíél, Ab­dí, Jerémót, Elíja. 27 Zo synov Za­ttúových: El­bóénaj, El­jášíb, Mat­tan­ja, Jerémót, Zábád, Azíza. 28 Zo synov Bébajových: Jóchánán, Chanan­ja, Za­bbaj, At­laj. 29 Zo synov Báníových: Mešul­lám, Mal­lúch, Adája, Jášúb, Šeál, Jerámót. 30 Zo synov Pachat-Móábových: Ad­na, Kelál, Benája, Maaséja, Mat­tan­ja, Becaleél, Binúja a Menašše. 31 Synovia Chárimovi: Elíezer, Jiššija, Mal­kija, Šemaja, Šimeón. 32 Ben­jámin, Mal­lúch, Šemar­ja. 33 Zo synov Chášumových: Mat­tenaj, Mat­tat­ta, Zábád, Elífelet, Jerémaj, Menašše, Šimeí. 34 Zo synov Báni­ových: Maadaj, Am­rám, Úél, 35 Benája, Béd­ja, Keluhú, 36 Van­ja, Merémót, El­jášíb, 37 Mat­tan­ja, Mat­tenaj, Jaasaj, 38 Bání, Bin­núj, Šimeí, 39 Šelem­ja, Nátán, Adája, 40 Mach­nad­baj, Šášaj, Šáraj, 41 Azareél, Šelem­ja, Šemar­ja, 42 Šal­lúm, Amar­ja, Jóséf. 43 Zo synov Nebóvych: Jeíél, Mat­tit­ja, Zábád, Zebína, Jad­daj, Jóél, Benája. 44 Všet­ci si vzali ženy cudzin­ky. Tie po­tom pre­pus­tili, ich aj so syn­mi.

EvanjelickýEzdráš10