EvanjelickýEzdráš8,34

Ezdráš 8:34

všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná.


Verš v kontexte

33 Na štvr­tý deň sme od­vážili v dome Božom strieb­ro, zlato a nádoby do rúk kňazovi Merémotovi, synovi Uríjov­mu, v prítom­nos­ti Eleazára, syna Pin­chásov­ho, a levítov Jezábáda, syna Jéšúov­ho, a Nóad­ju, syna Bin­nújov­ho, 34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná. 35 Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času.

Evanjelický

34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná.

Ekumenický

34 Aj podľa počtu aj podľa váhy všet­ko sú­hlasilo. Cel­kovú váhu hneď aj za­písali.

Bible21

34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všech­ny váhy byly ihned za­psá­ny.