EvanjelickýEzdráš5

Ezdráš

Nový podnet k stavbe1 Vtedy prorokovali prorok Ag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom v Jud­sku a v Jeruzaleme v mene Boha Iz­raela, ktorý je nad nimi. 2 Po­tom po­vs­tali Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im po­máhali. 3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia, a po­vedali im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom, do­končiť tieto múry? 4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu. 5 Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci. Hlásenie Tattenaja kráľovi Dáriovi6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi. 7 Po­slali mu po­sols­tvo a v ňom bolo na­písané: Kráľovi Dári­ovi hoj­ný po­koj! 8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do jud­ského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvád­rov a múry sa ob­kladajú drevom; práca sa koná starost­livo a darí sa pod ich rukami. 9 Po­tom sme sa spýtali starších a po­vedali sme im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom a stavať tieto múry? 10 Spýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili, pre­to sme za­písali mená mužov, ktorí im boli v čele. 11 Dali nám túto od­poveď: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a budujeme dom, ktorý bol po­stavený už pred mnohými rok­mi a ktorý staval a do­staval veľký iz­rael­ský kráľ. 12 Lenže od­vtedy naši ot­covia popudzovali nebes­kého Boha, a Ten ich vy­dal do rúk chal­dej­skému babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi; on zboril ten­to dom a ľud za­vliekol do Babylonie. 13 Ale v pr­vom roku babylon­ského kráľa Kýra vy­dal kráľ Kýros roz­kaz vy­budovať ten­to dom Boží. 14 Ba aj zlaté a striebor­né náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkad­necar vzal z jeruzalem­ského chrámu a umiest­nil v babylon­skom chráme, kráľ Kýros vzal z babylon­ského chrámu a odo­vzdal ich is­tému Šéšbac­carovi, ktorého ustanovil za mies­to­držiteľa, 15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalem­skom chráme, lebo dom Boží sa znovu vy­buduje na pôvod­nom mies­te. 16 Po­tom onen Šéšbac­car šiel, položil zá­klady domu Božieho v Jeruzaleme; od­vtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový. 17 Teraz, ak kráľ uzná za vhod­né, nech sa pát­ra v kráľov­skej po­klad­nici v Babylone, či sa tam na­chodí roz­kaz vy­daný kráľom Kýrom budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. Nech sa nám pošle kráľovo roz­hod­nutie o tom.