EvanjelickýEzdráš4

Ezdráš

Nepriatelia robia prekážky1 Keď ne­priatelia Júdu a Ben­jamína počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia, budujú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, 2 do­stavili sa k Zerubábelovi a k predákom rodín a po­vedali: Budeme s vami budovať, veď uc­tievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu odo dní asýr­skeho kráľa Ésar-Chad­dóna, ktorý nás sem pri­viedol. 3 Ale Zerubábel a Jéšúa i os­tat­ní predáci iz­rael­ských rodín im po­vedali: Vy a my ne­smieme spolu budovať dom nášho Boha, lebo my sami ho musíme po­staviť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám pri­kázal perz­ský kráľ Kýros. 4 Ľud krajiny oslaboval ruky jud­ského ľudu a od­strašoval ho od stav­by. 5 Do­kon­ca najímali rad­cov proti nim, aby marili ich plány po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra až po kraľovanie perz­ského kráľa Dária. Písomná žaloba proti Júdom6 Za kraľovania Ahas­véra, na počiat­ku jeho kraľovania, na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov. 7 V dňoch Ar­taxer­xových na­písal Bišlám, Mit­redát, Tábél a os­tat­ní ich druhovia perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Ten­to list bol na­písaný aramej­ským pís­mom a preložený do aramejčiny. 8 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj na­písali kráľovi Ar­taxer­xovi takýto list proti Jeruzalemu: 9 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj a os­tat­ní ich druhovia, sud­covia, podúrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšánu, to jest Elám­ci 10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samár­skych mes­tách a v os­tat­nom Záriečí ; a teraz 11 toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz 12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vy­šli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to od­boj­né a zlé mes­to, do­končujú hrad­by a opravujú zá­klady. 13 Teraz nech je kráľovi známe, že ak to mes­to bude znovu vy­budované a jeho hrad­by do­končené, nebudú platiť dane, dáv­ky a po­plat­ky, takže kráľov­ská po­kladňa utr­pí uj­mu. 14 Teraz teda, keď sme v dvor­nej službe a ne­pat­rí sa nám hľadieť na po­hanu kráľovu, po­slali sme ten­to list a oznámili to kráľovi, 15 aby sa pát­ralo v pamät­ných knihách tvojich ot­cov. V pamät­ných knihách náj­deš a po­znáš, že toto mes­to je od­boj­né, škod­livé kráľom a krajinám a že v ňom od starodáv­na boli stroj­covia po­vs­taní, pre­to bolo to mes­to aj zničené. 16 Oznamujeme kráľovi, že ak toto mes­to bude znovu vy­budované a jeho hrad­by do­končené, nebudeš už mať podiel v Záriečí. Príkaz zastaviť stavbu17 Kráľ po­slal roz­hod­nutie: Veliteľovi Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a os­tat­ným ich druhom, ktorí bývajú v Samárii a v os­tat­nom Záriečí, po­koj a po­zdrav. 18 List, ktorý ste nám po­slali, bol zreteľne prečítaný predo mnou. 19 Pre­to som roz­kázal, aby pát­rali; a zis­tili, že toto mes­to od­dáv­na po­vs­távalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbury a po­vs­tania. 20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky. 21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz. 22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou. 24 Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.