EvanjelickýEzdráš8,16

Ezdráš 8:16

Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána;


Verš v kontexte

15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie k Ahave, a po­bud­li sme tam tri dni; po­všimol som si, že je tam ľud a kňazi, ale zo synov Lévího som tam ni­koho nenašiel. 16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána; 17 roz­kázal som im ísť k Id­dovi, pred­stavenému v obci Kásif­já, a vložil som im do úst, čo majú po­vedať Id­dovi, Achívovi a chrámovým ne­voľníkom v obci Kásif­já, aby nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.

Evanjelický

16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána;

Ekumenický

16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana.

Bible21

16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem