EvanjelickýEzdráš8,36

Ezdráš 8:36

Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.


Verš v kontexte

34 všet­ko podľa počtu a váhy; všet­ka váha bola vtedy za­písaná. 35 Keď sa vy­hnan­ci vrátili zo zajatia, prinies­li ako spaľované obete Bohu Iz­raela dvanásť jun­cov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť koz­liat za hriech, to všet­ko ako spaľovanú obeť Hos­podinovi. 36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

Evanjelický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

Ekumenický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

Bible21

36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.