EvanjelickýEfezským1

Efezským

Pozdrav1 Pavel, z vôle Božej apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kris­tovi Ježišovi. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Dobrorečenie za spasenie v Kristovi3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta 6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom. 7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti, 8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou, 9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom 10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy. Prosba za pravé poznanie spasenia15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým , 16 ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On po­voláva, čo je to za bohat­stvo Jeho sláv­neho dedičs­tva, ktoré je pre svätých , 19 a čo je to za ne­smier­na veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všet­ky kniežat­stvá, moc­nos­ti, moci, pan­stvo a nad každé meno, menované nielen v tom­to, ale aj v budúcom veku, 22 a všet­ko Mu pod­dal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všet­kým v cir­kvi, 23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.