EvanjelickýEfezským1,16

Efezským 1:16

ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách,


Verš v kontexte

15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým , 16 ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 ne­pres­távam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich mod­lit­bách,

Evanjelický

16 ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách,

Ekumenický

16 ne­pres­távam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich mod­lit­bách,

Bible21

16 ne­přestávám za vás dě­kovat, kdyko­li se o vás zmíním ve svých mod­lit­bách.