EvanjelickýEfezským4

Efezským

Jednota ducha1 Na­pomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hod­né po­volania, ktorým ste boli po­volaní, 2 vo všet­kej po­kore, nežnos­ti a tr­pez­livos­ti, znášaj­te sa vo­spolok v lás­ke 3 a usiluj­te sa za­chovávať jed­notu ducha vo zväz­ku po­koja. 4 Jed­no je telo a jeden duch, ako ste aj boli po­volaní v jed­nej nádeji svoj­ho po­volania. 5 Jeden Pán, jed­na viera, jeden krst; 6 jeden Boh a Otec všet­kých, ktorý je nad všet­kými, skr­ze všet­kých a vo všet­kých. 7 Ale každému jed­nému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kris­tov­ho. 8 Pre­to hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. 9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zo­stúpil do nižších čas­tí zeme? 10 Ten, čo zo­stúpil, je ten is­tý, čo aj vy­stúpil nad všet­ky nebesá, aby na­pl­nil všet­ko. 11 A On ustanovil jed­ných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evan­jelis­tov a iných za pas­tierov a učiteľov, 12 aby pri­pravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kris­tovo, 13 až všet­ci do­spejeme k jed­note vo viere a po­znaní Syna Božieho, v muža do­spelého, k miere veku pl­nos­ti Kris­tovej; 14 aby sme neboli viac nedos­pelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľud­skej ús­kočnos­ti a chyt­rác­tva, aby ú­klad­mi boli uvedení do bludu; 15 ale aby sme, ver­ní prav­de, v lás­ke rást­li v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Kris­ta; 16 On spája a zväzuje celé telo všet­kými spojivami spoločnej služby a dáva každej čas­ti pôsobiť pri­merane, aby telo rást­lo a budovalo sa v lás­ke. Nový človek17 Pre­to teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako po­hania žijú v már­nos­ti svojej mys­le, 18 za­tem­není na roz­ume, od­cudzení Božiemu životu ne­vedomosťou, ktorá je v nich, a za­tvr­dilosťou svojich sŕdc; 19 oni sa (totiž) v svojej otupenos­ti od­dali vý­stred­nos­tiam, aby zo zis­kuch­tivos­ti páchali všet­ku nečis­totu. 20 Ale vy ste sa nie tak­to učili o Kris­tovi! 21 Ak ste totiž počuli o Ňom, a do­stalo sa vám v Ňom po­učenia - ako je prav­da v Ježišovi - 22 zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klam­ných žiados­tiach, 23 ob­nov­te sa duchom svojej mys­le 24 a ob­lečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravod­livos­ti a svätos­ti prav­dy. Boj proti jednotlivým hriechom25 Pre­to od­ložte lož a hovor­te prav­du každý so svojím blížnym; veď sme si na­vzájom úd­mi. 26 Hnevaj­te sa, ale neh­rešte; nech sln­ko nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávaj­te mies­to diab­lovi. 28 Ten, čo kradol, nech viac nek­rad­ne, radšej nech pracuje a vlast­nými rukami za­rába, aby mal z čoho udeliť núdz­nemu. 29 Nijaké mrz­ké slovo nech vám ne­vychádza z úst, ale len dob­ré, aby budovalo, kde treba, a po­slucháčom prinášalo požeh­nanie. 30 Nezar­mucuj­te Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vy­kúpenia. 31 Každá roz­horčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všet­kou zlosťou nech sú vám vzdialené. 32 Ale buďte vo­spolok dob­rotiví, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si, ako aj Boh od­pus­til vám v Kris­tovi.