EvanjelickýEfezským1,14

Efezským 1:14

ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy.


Verš v kontexte

13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo prav­dy - evan­jelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení za­sľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy. 15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým ,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy.

Evanjelický

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy.

Ekumenický

14 ktorý je zárukou nášho dedičs­tva na vy­kúpenie tých, ktorých si zís­kal, na chválu jeho slávy.

Bible21

14 Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu!