EvanjelickýEfezským5

Efezským

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti 2 a žite v lás­ke, ako aj Kris­tus miloval vás a seba samého vy­dal za nás ako dar a obeť Bohu príjem­nej vône. 3 Smils­tvo však a akúkoľvek nečis­tou alebo lakom­stvo ani len ne­spomínaj­te medzi sebou, ako sa pat­rí na svätých ; 4 ani mrz­kosť, ani bláz­nivé reči a vtip­kovanie - čo sa ne­pat­rí; ale radšej dob­rorečenie. 5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom. 6 Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov. 7 Nebuďte teda ich spolu­účast­níci. 8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite. 9 Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de; 10 skúmaj­te, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te. 12 Lebo je han­ba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytos­ti. 13 Všet­ko, čo svet­lo od­haľuje, stáva sa zjav­ným, 14 lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus. 15 Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri. 16 Vy­kupuj­te čas, lebo dni sú zlé. 17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umej­te, čo je vôľa Pánova. 18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je roz­topašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom. 19 Hovor­te medzi sebou v žal­moch, hym­nách a duchov­ných piesňach, spievaj­te a plesaj­te Pánovi srd­com. 20 Dob­rorečte stále za všet­ko Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta. Kresťanská domácnosť21 Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela . 24 Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom. 25 Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu, 26 aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo, 27 a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony. 28 Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. 29 Veď ni­kto ni­kdy ne­mal v nenávis­ti svoje telo, ale ho živí a opat­ruje, ako aj Kris­tus cir­kev; 30 lebo sme úd­mi Jeho tela . 31 Pre­to opus­tí človek otca a mat­ku a pri­pojí sa k svojej žene; i budú dvaja jed­no telo. 32 Toto tajom­stvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Kris­ta a na cir­kev. 33 Tak­to teda aj vy každý jeden miluj­te si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.