EvanjelickýEfezským6

Efezským

1 Deti, po­slúchaj­te rodičov v Pánovi, lebo to je spravod­livé. 2 Cti si otca a mat­ku - to je pr­vé pri­kázanie so za­sľúbením - 3 aby sa ti dob­re vodilo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, ot­covia, ned­ráždite svoje deti, ale vy­chovávaj­te ich s prís­nosťou a na­pomínaním podľa Pána. 5 Ot­roci, po­slúchaj­te svojich teles­ných pánov s bázňou a chvením v úp­rim­nos­ti srd­ca ako Kris­ta. 6 Ne­slúžte len na­oko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služob­níci Kris­tovi, ktorí z duše pl­nia vôľu Božiu; 7 od­dane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 8 vediac, že každý, či ot­rok či slobod­ný, keď dob­re robí, prij­me od­menu od Pána. 9 A vy, páni, za­ob­chádzaj­te s nimi práve tak; ne­vyh­rážaj­te sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On ni­koho ne­up­red­nos­tňuje! Buďme Boží bojovníci10 Na­pokon po­silňuj­te sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Ob­lečte sa do celej výzb­roje Božej, aby ste moh­li ob­stáť proti ú­kladom diab­la. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat­stvám a moc­nos­tiam, proti pánom sveta tej­to tem­nos­ti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 Pre­to vez­mite na seba celú výzb­roj Božiu, aby ste moh­li odolať v zlý deň, všet­ko pre­konať a ob­stáť. 14 Stoj­te teda: bed­rá si opášte prav­dou, ob­lečte si pan­cier spravod­livos­ti 15 a obuj­te si po­hotovosť k evan­jeliu po­koja. 16 Nadovšet­ko vez­mite si štít viery, aby ste ním moh­li uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toh­to nešľachet­níka. 17 Vez­mite si aj pril­bu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. 18 V každom čase všet­kých mod­litieb a prosieb mod­lievaj­te sa v duchu; dbaj­te pri­tom vy­trvalo a pros­te za všet­kých svätých 19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď ot­vorím ús­ta, zves­tovať zjav­ne tajom­stvo evan­jelia, 20 pre ktoré som po­slom v putách, aby som ho ot­vorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. Dokončenie21 Ale aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všet­ko vám oznámi milovaný brat a ver­ný po­moc­ník v Pánovi Tychikos; 22 práve na to po­sielam ho k vám, aby ste sa do­zvedeli o nás, a aby vám po­tešil srd­cia. 23 Po­koj bratom a lás­ka s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Kris­ta. 24 Milosť so všet­kými, ktorí nehynúcou lás­kou milujú nášho Pána Ježiša Kris­ta. [Amen.]