EvanjelickýEfezským1,3

Efezským 1:3

Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním.


Verš v kontexte

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním.

Ekumenický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach.

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích!