EvanjelickýEfezským1,10

Efezským 1:10

na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;


Verš v kontexte

9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom 10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 cieľom správy pl­nos­ti časov do­ved­na sob­rať všet­ko v Kris­tovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,

Evanjelický

10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Ekumenický

10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi.

Bible21

10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu.