EvanjelickýEfezským3

Efezským

Vznešené povolanie apoštolovo1 Pre­to (som) ja Pavel väzňom Kris­ta Ježiša pre vás (bývalých) po­hanov; 2 veď ste azda počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal. 4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo, 5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 totiž, že po­hania skr­ze evan­jelium sú spolu­dedičmi, spolu­úd­mi (toho is­tého) tela a spolu­účast­ník­mi na za­sľúbeniach v Kris­tovi Ježišovi; 7 Jeho služob­níkom som sa stal z daru milos­ti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci. 8 Mne, naj­menšiemu zo všet­kých svätých , do­stalo sa milos­ti, aby som evan­jelium o ne­pochopiteľnom bohat­stve Kris­tovom zves­toval po­hanom 9 a vy­svet­lil, aká je správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko; 10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia 11 podľa pred­vekého ustanovenia, uskutočneného v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho. 13 Pre­to vás prosím, aby ste ne­kles­li na mys­li pre moje súženie, ktoré tr­pím pre vás; ono je vašou slávou! Apoštolova modlitba za cirkevný zbor14 Pre­to kľakám na kolená pred Ot­com, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohat­stva svojej slávy dal skr­ze svoj­ho Ducha moc­ne zo­sil­nieť na vnútor­nom človeku; 17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke, 18 aby ste moh­li so všet­kými svätými vy­stih­núť, aká je to šír­ka a dĺžka, výška a hĺb­ka, 19 a po­znať Kris­tovu lás­ku, ktorá pre­vyšuje všet­ko po­znanie; aby ste sa dali na­pl­niť celou Božou pl­nosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všet­ko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo roz­umieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cir­kvi a v Kris­tovi Ježišovi po všet­ky po­kolenia až naveky vekov. Amen.