EvanjelickýEfezským1,9

Efezským 1:9

zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom


Verš v kontexte

8 v ktorej nás bohato za­hr­nul všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou, 9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom 10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 oznámiac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej ľúbos­ti, ktorú si preduložil v sebe

Evanjelický

9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom

Ekumenický

9 keď nám dal po­znať tajom­stvo svojej vôle, podľa svoj­ho milos­tivého roz­hod­nutia, v ktorom si pred­sav­zal,

Bible21

9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si,