EvanjelickýEfezským2

Efezským

Vnútorné obživenie v Kristovi1 Tak (na­pl­nil) aj vás, mŕt­vych pre vlast­né pre­stúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili pri­merane veku toh­to sveta, podľa kniežaťa moc­nos­tí vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v ne­pos­lušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všet­ci žili kedysi podľa žiados­tí svoj­ho tela, vy­konávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj os­tat­ní. 4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás za­miloval, 5 obživil nás s Kris­tom, keď sme boli mŕt­vi v pre­stúpeniach - veď milosťou ste spasení! - 6 a spolu nás vzkriesil a spolu po­sadil v nebesiach v Kris­tovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dob­rote k nám v Kris­tovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohat­stvo svojej milos­ti. 8 Lebo milosťou ste spasení skr­ze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skut­kov, aby sa ni­kto nech­válil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kris­tovi Ježišovi na dob­ré skut­ky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Spojenie Židov a pohanov v Kristovi11 Pre­to pamätaj­te, že ste kedysi boli po­hania podľa tela a ne­ob­rezanými vás pre­zývali takz­vaní ob­rezaní, totiž (ob­rezaní) ľud­skou rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Kris­ta, vy­lúčení zo spoločen­stva s Iz­raelom, cudzí zmluvám za­sľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kris­tovi Ježišovi stali ste sa blíz­kymi kr­vou Kris­tovou. 14 Lebo On je náš po­koj, On, ktorý oboch spojil v jed­no a zboril prieh­rad­ný múr, ne­priateľs­tvo, 15 keď na svojom tele po­zbavil plat­nos­ti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jed­ného, nového človeka, na­stolil po­koj 16 a oboch v jed­nom tele zmieril s Bohom skr­ze kríž, na ktorom za­hladil to ne­priateľs­tvo. 17 A tak prišiel zves­tovať po­koj vám ďalekým a po­koj aj blíz­kym, 18 lebo skr­ze Neho obaja máme prí­stup k Ot­covi v jed­nom Duchu. 19 A tak teda nie ste už cudzin­ci ani prišel­ci; ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží, 20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je sám Ježiš Kris­tus, 21 na ktorom každé stavanie, (prís­lušne) po­spájané, ras­tie v chrám svätý v Pánovi, 22 a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.