EvanjelickýGalatským6

Galatským

Znášajme poklesky bratov1 Bratia, ak by nie­koho aj pri­stih­li pri nejakom po­kles­ku, vy, duchov­ní, na­prav­te ho v duchu tichos­ti - a daj si po­zor, aby si aj ty ne­padol do po­kušenia. 2 Jed­ni druhých bremená znášaj­te, a tak na­pl­níte zákon Kris­tov. 3 Lebo ak si nie­kto mys­lí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý ponesie svoju ťar­chu. Aká sejba, taká žatva6 Komu sa do­stáva vy­učovania v slove, nech zo všet­kého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vy­učuje. 7 Ne­mýľte sa! Boh sa nedá vy­smievať! Čo človek roz­sieva, to bude aj žať! 8 Pre­tože kto roz­sieva svoj­mu telu, z tela bude žať skazu; kto roz­sieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. 9 V činení dob­rého ne­ochabuj­me, lebo ak ne­ochab­neme, časom svojím budeme žať. 10 A tak teda, do­kiaľ máme čas, čiňme dob­re všet­kým, ale naj­mä domácim viery. Vlastnoručné zakončenie11 Po­zrite, akými veľkými pís­menami som vám na­písal vlast­nou rukou. 12 Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa ob­rezať, ale iba pre­to, aby ich pre kríž Kris­ta Ježiša ne­prena­sledovali. 13 Lebo ani sami ob­rezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali ob­rezať a oni sa moh­li vy­chvaľovať vaším telom. 14 Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vy­chvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo ani na ob­riez­ke ani na ne­ob­riez­ke nezáleží, ale na novom stvorení. 16 A po­koj a milo­sr­den­stvo tým, ktorí budú konať podľa toh­to pravid­la, a podob­ne aj Iz­raelovi Božiemu. 17 A ďalej nech ma už nik ničím ne­obťažuje! Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom, bratia. Amen.