EvanjelickýEfezským1,11

Efezským 1:11

(zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle,


Verš v kontexte

10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi; 11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už pred­tým skladali nádej v Kris­tovi.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičs­tvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všet­ko podľa rady svojej vôle,

Evanjelický

11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle,

Ekumenický

11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle,

Bible21

11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no.