Evanjelický2. Samuelova21

2. Samuelova

Pomsta Gibeóncov za Saulovu vinu1 Raz za Dávidových čias bol hlad tri roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hos­podinovu tvár, Hos­podin mu po­vedal: Na Sau­lovi a na jeho kr­vilačnom dome leží krv­ná vina, pre­tože po­bili Gibeón­cov. 2 Vtedy kráľ po­volal Gibeón­cov a pre­hovoril k nim. Gibeón­ci ne­pat­rili k Iz­rael­com, ale ku zvyšku Amorej­cov, ktorým Iz­raelčania pri­sahali, no Saul vo svojom hor­lení za Iz­rael a Júdu sa ich usiloval vy­hubiť. 3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu? 4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím. 5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela, 6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich. 7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho. 9 Vy­dal ich do rúk Gibeón­cov, ktorí ich obesili na vr­chu pred Hos­podinom. Tak za­hynuli v pr­vých dňoch žat­vy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz sied­mi. 10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a pre­strela ju na skalu od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­spŕch­lo z neba, a nedovolila nebes­kému vtác­tvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci. 11 Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ric­pa, druhá Sau­lova žena, 12 zo­bral Sau­love kos­ti a kos­ti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich ukrad­li z námes­tia Bét-Šánu, kde ich Filištín­ci obesili v ten deň, keď za­bili Sau­la na Gil­bói. 13 Od­niesol od­tiaľ Sau­love kos­ti a kos­ti jeho syna Jonatána; a po­zbierali aj kos­ti obesen­cov. 14 I po­chovali kos­ti Sau­la a jeho syna Jonatána v krajine Ben­jamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všet­ko, čo roz­kázal kráľ. Po tom­to sa Hos­podin zmiloval nad krajinou. Boje s Filištíncami15 Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil. 16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu ob­rov, jeho kopija vážila tri­sto šekelov bron­zu a mal opásaný nový meč, si po­vedal, že za­bije Dávida. 17 Ale prišiel mu na po­moc Cerújin syn Abíšaj. Zrazil Filištín­ca a usmr­til ho. Vtedy Dávidovi muži pri­sahali a hovorili: Už ne­pôj­deš viac s nami do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela. 18 Nato došlo opäť k boju s Filištín­cami v Góbe. Vtedy Sib­bechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu ob­rov. 19 Po­tom bola ďalšia voj­na s Filištín­cami v Góbe. El­chánán, syn Jaré-Oregíma Bet­lehem­ského, za­bil Goliáša Gat­ského, ktorý mal rukoväť na kopiji ako tkáčs­ky návoj. 20 Zasa došlo k voj­ne v Gate. Bol tam ob­rov­ský muž, ktorý mal na rukách a nohách po šesť prs­tov, spolu dvad­saťštyri, a po­chádzal tiež z rodu ob­rov. 21 Keď hanobil Iz­rael, za­bil ho Jonatán, syn Dávidov­ho brata Šim­meu. 22 Títo štyria boli z rodu ob­rov v Gate a pad­li Dávidovou rukou a rukou jeho služob­níkov.