Evanjelický2. Samuelova21,6

2. Samuelova 21:6

nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich.


Verš v kontexte

5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela, 6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich. 7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám.

Evanjelický

6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich.

Ekumenický

6 vy­dajú spomedzi jeho synov sedem mužov. My ich pop­ravíme pred Hos­podinom v Gibei, kde vládol Saul, Hos­podinov vy­volenec. Kráľ po­vedal: Vy­dám ich.

Bible21

6 chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to.