Evanjelický2. Samuelova21,15

2. Samuelova 21:15

Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil.


Verš v kontexte

14 I po­chovali kos­ti Sau­la a jeho syna Jonatána v krajine Ben­jamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všet­ko, čo roz­kázal kráľ. Po tom­to sa Hos­podin zmiloval nad krajinou. 15 Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil. 16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu ob­rov, jeho kopija vážila tri­sto šekelov bron­zu a mal opásaný nový meč, si po­vedal, že za­bije Dávida.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid.

Evanjelický

15 Po­tom znova došlo k voj­ne Filištín­cov proti Iz­raelčanom. Vy­razil Dávid a jeho služob­níci s ním a bojovali proti Filištín­com; pri­tom sa Dávid unavil.

Ekumenický

15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený.

Bible21

15 Mezi Fi­liští­ny a Iz­rae­lem znovu vy­puk­la válka. David šel se svý­mi muži, ale v boji pro­ti Fi­lištínům se unavil.