Evanjelický2. Samuelova21,7

2. Samuelova 21:7

Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou.


Verš v kontexte

6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich. 7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým.

Evanjelický

7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou.

Ekumenický

7 Kráľ však ušet­ril Mefibóšeta, Jonatánov­ho syna, Sau­lov­ho vnuka, pre prísahu pred Hos­podinom, ktorá za­väzovala Dávida i Sau­lov­ho syna Jonatána.

Bible21

7 Král ovšem ušetřil Mefi­bošeta, syna Jo­na­ta­na, syna Saulova, a to kvů­li přísaze, kte­rou spo­lu kdy­si David a Saulův syn Jo­na­tan uzavře­li v Hos­po­di­nově jménu.