Evanjelický2. Samuelova21,8

2. Samuelova 21:8

Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho.


Verš v kontexte

7 Ale kráľ pred­sa ušet­ril Mefibóšeta, syna Sau­lov­ho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hos­podinovi, ktorú Dávid a Sau­lov syn Jonatán urobili medzi sebou. 8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho. 9 Vy­dal ich do rúk Gibeón­cov, ktorí ich obesili na vr­chu pred Hos­podinom. Tak za­hynuli v pr­vých dňoch žat­vy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz sied­mi.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského.

Evanjelický

8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi - Ar­móního a Mefibóšeta - a piatich synov Sau­lovej dcéry Méraby, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja Mechól­skeho.

Ekumenický

8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi — Ar­moniho a Mefibóšeta — a piatich synov Sau­lovej dcéry Mérab, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja z Mecholy.

Bible21

8 Král vzal dva sy­ny, které Saulovi po­ro­di­la Ri­cpa, dce­ra Ajova, to­tiž Ar­mo­ni­ho a Mefi­bošeta, a pět synů, které Me­rab, dce­ra Saulova, po­ro­di­la Ad­ri­e­lovi, synu Barzi­laje Me­cho­latského.