Evanjelický2. Kráľov25

2. Kráľov

Obliehanie Jeruzalema a jeho druhý pád1 V deviatom roku jeho kraľovania, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar s celým svojím voj­skom proti Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vy­budoval okolo neho val. 2 Mes­to bolo ob­liehané až do jedenás­teho roku kráľa Cid­kiju . 3 Deviateho dňa štvr­tého mesiaca za­vládol v mes­te hlad, takže sa ľudu krajiny nedos­tával chlieb. 4 Keď došlo k prielomu do mes­ta, všet­ci boja­schop­ní muži ušli v noci ces­tou medzi dvoma hrad­bami, cez mest­skú bránu, ktorá je pri kráľov­skej záh­rade, hoci Chal­dej­ci mali mes­to ob­kľúčené. Ušli smerom k Arábe. 5 Chal­dej­ské voj­ská stíhali kráľa. Do­stih­li ho na jerišs­kých stepiach, a všet­ko jeho voj­sko sa roz­pŕch­lo od neho. 6 Chytili kráľa, za­vied­li ho k babylon­skému kráľovi do Rib­ly a vy­nies­li nad ním roz­sudok. 7 Synov Cid­kijových po­v­raždili pred jeho očami. Nato dal Cid­kiju oslepiť, spútať ho do okov a od­viesť do Babylónie. 8 V piatom mesiaci, sied­meho dňa toho mesiaca, v devät­nás­tom roku babylon­ského kráľa Nebúkad­necara , prišiel do Jeruzalema veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradán, služob­ník babylon­ského kráľa. 9 Vy­pálil dom Hos­podinov a kráľov­ský palác. Aj všet­ky výz­nam­nejšie budovy spálil ohňom. 10 Všet­ko chal­dej­ské voj­sko veliteľa teles­nej stráže roz­búralo i hrad­by okolo Jeruzalema. 11 Veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradán od­vliekol do zajatia aj zvyšok ľudu, čo zo­stal v mes­te, zbehov, ktorí pre­beh­li k babylon­skému kráľovi, spolu so zvyškom davu. 12 Z drob­ného ľudu krajiny zanechal veliteľ teles­nej stráže nie­ktorých, ako vinárov a roľníkov. 13 Bron­zové stĺpy, čo boli v dome Hos­podinovom, aj pod­voz­ky, bron­zové more, ktoré bolo v dome Hos­podinovom, Chal­dej­ci roz­bili a bronz od­nies­li do Babylónie. 14 Hr­n­ce, lopaty, nože, kadid­lové pan­vice, a vôbec všet­ky bron­zové nádoby, ktoré po­užívali pri boho­službe, po­brali. 15 Pan­vice na prenášanie ohňa, kropiace čaše, čo bolo zo zlata alebo zo strieb­ra, vzal veliteľ teles­nej stráže; 16 aj dva stĺpy, jed­no more, pod­voz­ky, ktoré dal zhotoviť Šalamún pre dom Hos­podinov. Nebolo možné od­vážiť bronz celého vy­bavenia. 17 Jeden stĺp mal výšku osem­násť lakťov. Jeho hlavica bola bron­zová. Výška hlavice bola tri lak­te. Zôkol-vôkol na hlavici bolo mrežovanie a granátové ja­bl­ká na hlavici do­okola, všet­ko z bron­zu. Druhý stĺp bol taký is­tý aj s mrežovaním. 18 Veliteľ teles­nej stráže vzal aj hlav­ného kňaza Seraju, druhého kňaza Cefan­ju a troch strážcov prahu. 19 Z mes­ta vzal jed­ného dvorana, ktorý bol veliteľom bojov­níkov, päť mužov z blíz­kych kráľovi, ktorí sa na­chádzali v mes­te, voj­vod­cov­ho pisára, ktorý konal od­vody ľudu krajiny, aj šesťdesiat mužov z ľudu krajiny, na­chádzajúcich sa v mes­te. 20 Nebúzaradán, veliteľ teles­nej stráže, ich vzal a od­viedol k babylon­skému kráľovi do Rib­ly. 21 Babylon­ský kráľ ich dal usmr­tiť. Usmr­til ich v Rib­le, v krajine Chamát. A Júdu od­vliekol z jeho pôdy. Gedalja správcom Judska22 Nad zvyšným ľudom, ktorý babylon­ský kráľ Nebúkad­necar ponechal v Jud­sku, ustanovil Gedal­ju, syna Achíkámov­ho, syna Šáfánov­ho. 23 Keď sa všet­ci velitelia voj­sk i s mužs­tvom do­počuli, že babylon­ský kráľ ustanovil za pred­staveného Gedal­ju, prišli ku Gedal­jovi do Mic­py, a to Jišmáél, syn Ne­tan­jov, Jochanán, syn Káréachov, Serajá, syn Tan­chumeta Ne­tófat­ského, a Jaazan­ja, syn Maacháťana, spolu so svojím mužs­tvom. 24 Gedal­ja im aj ich mužs­tvu pri­sahal a po­vedal: Neboj­te sa pod­robiť Chal­dej­com, zo­staňte v krajine, slúžte babylon­skému kráľovi a budeme sa mať dob­re. 25 Po­tom, v sied­mom mesiaci, prišiel Jišmáél, syn Ne­tan­ju, syna Elíšámov­ho z kráľov­ského po­tom­stva, a desať mužov s ním, za­bili Gedal­ju a ten zo­mrel. Usmr­tili aj Júdej­cov a Chal­dej­cov, ktorí boli s ním v Mic­pe. 26 Nato sa po­bral všetok ľud, od naj­menšieho po naj­väčšieho, aj velitelia voj­sk, a od­išli do Egyp­ta, lebo sa báli Chal­dej­cov. Izraelský kráľ Pekach
Jójáchín dostane milosť
27 V trid­siatom sied­mom roku po od­vlečení jud­ského kráľa Jójáchína do zajatia, v dvanás­tom mesiaci, dvad­siateho sied­meho dňa toho mesiaca, v roku svoj­ho na­stúpenia omilos­til babylon­ský kráľ Evíl Meródach jud­ského kráľa Jójáchína a pre­pus­til ho z väzenia. 28 Zhováral sa s ním lás­kavo a jeho stolicu dal po­staviť nad stolice kráľov, čo boli s ním v Babylone. 29 Vy­menil si teda väzen­ské šaty a jedával ustavične s ním, po všet­ky dni svoj­ho života. 30 Za­opat­renia, a to ustavičného za­opat­renia, sa mu do­stávalo od kráľa zo dňa na deň, po všet­ky dni jeho života.