Evanjelický1. Kronická1

1. Kronická

Rodokmene od Adama po Izáka1 Adam, Set, Enóš, 2 Kénán, Mahalalél, Járed, 3 Enoch, Metúšelach, Lámech, 4 Nóach, Sem, Chám a Jáfet. 5 Synovia Jáfetovi: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešech a Tíras. 6 Synovia Gómerovi: Aškenaz, Rífat a Tógar­ma. 7 Synovia Jávánovi: Elíša, Taršíš, Kit­tím a Ródáním. 8 Synovia Chámovi: Kúš, Mic­rajim, Pút a Kanáan. 9 Synovia Kúšovi: Seba, Chavíla, Sab­ta, Rama, Sab­techa. Synovia Ramovi: Sába a Dedan. 10 Kúš splodil Nim­róda. Ten bol pr­vý moc­nár na zemi. 11 Mic­rajim splodil Lúdij­cov, Anámov­cov, Lehábov­cov, Naf­túchov­cov, 12 Pat­rúsej­cov a Kas­lúchov­cov, od­kiaľ po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tór­ci. 13 Kanaán splodil Sidóna, svoj­ho pr­voroden­ca, a Chéta, 14 Jebúsej­cov, Amorej­cov, Gir­gášej­cov, 15 Chivij­cov, Ar­kij­cov, Sínej­cov, 16 Ar­vádej­cov, Cemárej­cov a Chamáťanov. 17 Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Ar­pachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech. 18 Ar­pachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg - lebo za jeho čias bola roz­delená zem - jeho brat sa volal Jok­tán. 20 Jok­tán splodil Al­módáda, Šelefa, Chacar­máveta, Jeracha, 21 Hadóráma, Úzála, Dik­lu, 22 Ébála, Abímáéla, Sábu, 23 Ófíra, Chavílu a Jóbába. Všet­ci títo boli synovia Jok­tánovi. 24 Sem, Ar­pachšad, Šelach, 25 Éber, Peleg, Reú, 26 Serúg, Náchór, Terach, 27 Ab­rám, čiže Ab­rahám. 28 Synovia Ab­rahámovi: Izák a Iz­mael. 29 Ich rodok­meň je ten­to: Iz­maelov pr­vorodenec Nebájót a Kédár, Ad­beél, Mib­sám, 30 Mišmá, Dúma, Mas­sa, Chadad, Téma, 31 Jetúr, Náfiš a Kéd­ma. To sú synovia Iz­maelovi. 32 Synovia Ketúry, vedľajšej ženy Ab­rahámovej: porodila Zim­rána, Jokšána, Medána, Mid­jána, Jišbáka a Šúacha. Synovia Jokšánovi: Sába a Dedan. 33 Synovia Mid­jánovi: Efa, Éfer, Enoch, Abída a El­dáa. Všet­ci tí sú synovia Ketúry. 34 Ab­rahám splodil ďalej Izáka. Synovia Izákovi sú Ézav a Iz­rael. Edómci a ich králi35 Synovia Ézavovi: Elífaz, Reúél, Jeúš, Jalám a Kórach. 36 Synovia Elífazovi: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Tim­na a Amálék. 37 Synovia Reúélovi: Na­chat, Zerach, Šam­ma a Miz­za. 38 Synovia Séírovi: Lótán, Šóbál, Cibón, Aná, Díšón, Écer a Díšán. 39 Synovia Lótánovi: Chórí a Hómám. Lótánova ses­tra: Tim­na. 40 Synovia Šóbálovi: Al­ján, Mánachat, Ébál, Šefí a Ónam. Synovia Cibónovi: Aj­já a Ana. Syn Anu: Díšón. 41 Synovia Díšónovi: Cham­rán, Ešbán, Jit­rán a Kerán. 42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Zaaván a Jaakán. Synovia Díšónovi: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí vlád­li v Edóm­sku skôr, ako vládol nad Iz­rael­cami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mes­to sa volalo Din­hába. 44 Keď zo­mrel Bela, kráľom mies­to neho sa stal Jóbáb, syn Zerachov, z Boc­ry. 45 Keď zo­mrel Jóbáb, stal sa kráľom mies­to neho Chúšám z Témánu. 46 Keď zo­mrel Chúšám, stal sa kráľom mies­to neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Mid­ján­cov na moáb­skych stráňach. Jeho mes­to sa volalo Avét. 47 Keď zo­mrel Hadad, stal sa kráľom mies­to neho Sam­la z Mas­réky. 48 Keď zo­mrel Sam­la, stal sa kráľom mies­to neho Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov. 50 Keď zo­mrel Baal-Chánán, stal sa kráľom mies­to neho Hadad. Jeho mes­to sa volalo Paí, jeho žena sa volala Mehétabeél, dcéra Mat­rédy, dcéry Mézahábovej. 51 Hadad zo­mrel. Edóm­ski náčel­níci boli: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét, 52 náčel­ník Oholíbámá, náčel­ník Éla, náčel­ník Pínon, 53 náčel­ník Kenaz, náčel­ník Témán, náčel­ník Mib­cár, 54 náčel­ník Mag­díél, náčel­ník Írám. To boli edóm­ski náčel­níci.