Evanjelický2. Kráľov1

2. Kráľov

Achazja a prorok Eliáš1 Po Achábovej smr­ti od­padol Moáb od Iz­raela. 2 Raz Achaz­ja vy­padol cez mreže svojej hor­nej izby v Samárii a ochorel. Vtedy po­slal po­slov a pri­kázal im: Choďte sa opýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba, či sa uzdravím z tej­to choroby. 3 Vtedy an­jel Hos­podinov po­vedal Tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, choď v ús­trety po­slom samár­skeho kráľa a po­vedz im: Či nieto Boha v Iz­raeli, že sa idete pýtať ek­rón­skeho boha Baal­zebúba? 4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel. 5 Keď sa po­slovia vrátili, Achaz­ja sa ich opýtal: Prečo ste sa vrátili? 6 Po­vedali mu: Akýsi muž nám vy­šiel v ús­trety a po­vedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás po­slal, a po­vedz­te mu: Tak­to vraví Hos­podin: Či nieto Boha v Iz­raeli, že po­sielaš opytovať sa ek­rón­skeho boha Baal­zebúba? Pre­to nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale is­tot­ne umrieš. 7 On sa ich vy­zvedal: Ako vy­zeral muž, ktorý vám vy­šiel v ús­trety a hovoril vám tieto slová? 8 Keď mu po­vedali: Ten muž mal srs­tený plášť a na bed­rách bol opásaný koženým pásom, po­vedal: To je Tišbej­ský Eliáš. 9 Po­tom po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k ne­mu, sedel práve na temeni vr­chu. Po­vedal mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď dolu! 10 Eliáš od­vetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zo­stúpil z neba oheň a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi. 11 Tu opäť po­slal k nemu iného veliteľa nad päťdesiatimi s jeho päťdesiatinou. Ten vy­stúpil a hovoril mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď rých­lo dolu! 12 Ale Eliáš od­vetil: Ak som Boží muž, nech zo­stúpi oheň z neba a po­hl­tí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zo­stúpil Boží oheň z neba a po­hl­til ho i s jeho päťdesiatimi. 13 Opäť po­slal k nemu tretieho veliteľa s jeho päťdesiatinou. Šiel teda tretí veliteľ, a keď došiel, kľakol si oproti Eliášovi na kolená a úpen­livo prosil: Muž Boží, prosím, nech ti je vzác­ny môj život i životy tých­to tvojich päťdesiatich služob­níkov. 14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život. 15 Tu pre­hovoril k Eliášovi duch Hos­podinov: Zo­stúp s ním, neboj sa ho. Vstal teda, šiel s ním ku kráľovi 16 a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Pre­tože si po­slal po­slov opytovať sa ek­rón­skeho boha Baal­zebúba, ako keby v Iz­raeli nebolo Boha, ktorého sa možno opýtať na Jeho slovo, nezídeš z lôžka, na ktorom si sa ocitol, ale is­tot­ne zo­mrieš. 17 Aj zo­mrel podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré vy­riekol Eliáš, a od druhého roku Jehóráma, syna jud­ského kráľa Jóšáfáta, stal sa mies­to neho kráľom jeho brat Jórám, lebo ne­mal syna. 18 Os­tat­né činy Achaz­jove, ktoré vy­konal, sú za­písané v Knihe letopisov iz­rael­ských kráľov.