EkumenickýFilipským2

Filipským

1 Ak teda jes­tvuje nejaké po­vzbudenie v Kristovi, ak jes­tvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločen­stvo Ducha, nejaký súcit a milo­sr­den­stvo, 2 do­vŕšte moju radosť: Zmýšľaj­te rov­nako, rov­nako miluj­te, buďte jed­na duša a jed­na myseľ! 3 Nič nerob­te z ctižiadostivosti ani pre már­nu slávu, ale radšej v pokore po­kladaj­te iných za vy­šších od seba 4 a ne­vyhľadávaj­te iba svoje záuj­my, ale aj záuj­my druhých. Kristus — príklad pokory5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi: 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec, 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služob­níka a stal sa jed­ným z ľudí, 8 ponížil sa a stal sa po­slušným až na sm­rť, a to sm­rť na kríži. 9 Pre­to ho Boh nad všet­ko po­výšil a dal mu meno nad každé meno, 10 aby pri mene Ježiš po­kľak­lo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 11 a aby každý jazyk vy­znával na slávu Boha Ot­ca: Ježiš Kris­tus je Pán. Výzva na poslušnosť a čistotu12 Pre­to, moji milovaní, ako ste vždy boli po­slušní, a to nielen v mojej prítom­nos­ti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a chvením pracuj­te na svojej spáse. 13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. 14 Všet­ko rob­te bez re­ptania a po­chybovania, 15 aby ste boli bez­úhon­ní a ne­vin­ní, Božie deti bez poškvr­ny upro­stred zvr­h­lého a skazeného po­kolenia. Upro­stred neho žiar­te ako hviez­dy, ktoré os­vecujú svet. 16 Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadar­mo a ne­na­máhal sa zbytočne. 17 Ale aj keby som mal vy­liať svoju krv na obetu a boho­službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všet­kými. 18 Aj vy sa raduj­te a raduj­te sa so mnou! Timotej a Epafrodit19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čo­skoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja po­tešil správou o vás. 20 Veď ne­mám ni­koho, kto by tak zmýšľal a tak úp­rim­ne sa o vás staral. 21 Všet­ci totiž hľadajú iba svoje záuj­my, a nie záuj­my Ježiša Kris­ta. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evan­jeliu. 23 A tak dúfam, že ho budem môcť po­slať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. 24 Ba pev­ne dúfam v Pánovi, že čo­skoro prídem aj ja. 25 Po­kladal som však za po­treb­né po­slať k vám Epaf­rodita, svoj­ho brata, spolu­pracov­níka a spolu­bojov­níka, ktorého ste vy­slali, aby mi po­slúžil v mojej núdzi. 26 Veď už túžil po všet­kých vás a znepokojoval sa, že ste sa do­počuli o tom, že ochorel. 27 A na­ozaj bol na sm­rť chorý, Boh sa však nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som ne­mal zár­mutok nad zár­mutok. 28 Pre­to som ho čo naj­skôr po­slal, aby ste sa opäť po­tešili, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zár­mut­ku. 29 Prij­mite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. 30 Lebo on sa pre Kris­tovo dielo pri­blížil až k smrti: aj svoj život vy­stavil nebez­pečen­stvu, aby do­pl­nil, čo chýbalo vašej službe voči mne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček