EkumenickýFilipským4

Filipským

1 Moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste mojou radosťou a ven­com slávy, pre­to stoj­te pev­ne v Pánovi, milovaní! Napomenutia2 Na­pomínam Evodiu, na­pomínam aj Syn­tychu, aby rov­nako v Pánovi zmýšľali. 3 Áno, prosím aj teba, ozaj­st­ný Syzygos, ujmi sa ich, veď ony sa so mnou borili za evan­jelium aj s Klementom a os­tat­nými mojimi spolu­pracov­ník­mi, ktorých mená sú v Knihe života. 4 Ustavične sa raduj­te v Pánovi. Opakujem: Raduj­te sa! 5 Vaša dob­rotivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán je blíz­ko! 6 Pre nič nebuďte ustaros­tení, ale vo všet­kom s vďakou pred­kladaj­te Bohu svoje žiados­ti vo svojich mod­lit­bách a pros­bách. 7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, uchráni vaše srd­cia a vaše mys­le v Kristovi Ježišovi. 8 Na­pokon, bratia, upriam­te svoju myseľ na všet­ko, čo je prav­divé, čest­né, spravod­livé, čis­té, lás­kyhod­né a úc­tyhod­né, to, čo je cnost­né a chvályhod­né. 9 Rob­te to, čo ste sa na­učili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh po­koja bude s vami. Vďaka za prijaté dary10 Veľmi som sa za­radoval v Pánovi, že sa už zasa raz roz­vinula vaša starost­livosť o mňa: Prav­da, aj pred­tým ste na to mys­leli, ale ne­mali ste príležitosť. 11 Nehovorím to pre­to, že by som mal nedos­tatok. Lebo ja som sa na­učil vy­stačiť s tým, čo mám. 12 Viem sa aj uskrom­niť a viem žiť i v hojnosti. Vo všet­kom a do všet­kého som za­svätený: byť sýty aj hladovať, mať hoj­nosť aj trieť biedu. 13 Všet­ko môžem v Kristovi, ktorý ma po­silňuje. 14 Ale dob­re ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej ties­ni. 15 Veď aj vy, Filipania, viete, že od­kedy som začal ohlasovať evan­jelium po svojom od­chode z Macedónska, ani jed­na cir­kev ne­mala účasť na mojich výdav­koch a príj­moch, jedine vy. 16 Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz po­slali, čo som po­treboval. 17 Nie že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozm­nožuje vo váš pros­pech. 18 Do­stal som všet­ko, ba mám hoj­nosť; som za­opat­rený tým, čo som od vás prijal pro­stred­níc­tvom Epaf­rodita. Je to príjem­ná obeta ľúbez­nej vône, milá Bohu. 19 Môj Boh vám dá všet­ko, čo po­trebujete podľa svoj­ho bohat­stva v sláve skr­ze Kris­ta Ježiša. 20 A Bohu, nášmu Ot­covi, sláva na veky vekov. Amen. Záverečné pozdravy21 Po­zdravuj­te každého svätého v Kristovi Ježišovi. Po­zdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Po­zdravujú vás všet­ci svätí, naj­mä tí, čo sú z cisárskeho dvora. 23 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček