EkumenickýFilipským3

Filipským

Pravá spravodlivosť1 Na­pokon, bratia moji, raduj­te sa v Pánovi. Mne nie je na ťar­chu písať vám o tom is­tom a vás to utvr­dí. 2 Daj­te si po­zor na psov, daj­te si po­zor na zlých pracov­níkov, daj­te si po­zor na roz­rezan­cov. 3 Veď my sme skutočne ob­rezaní, my, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a ne­spoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. 4 Ak si nie­kto iný mys­lí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja: 5 na ôs­my deň som bol ob­rezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Heb­rej z Hebrejov, po­kiaľ ide o vzťah k zákonu farizej, 6 hor­livý prena­sledovateľ cir­kvi a bol som bez úhony, čo sa týka spravod­livos­ti podľa zákona. 7 No to, čo mi bolo zis­kom, som pre Kris­ta po­kladal za stratu. 8 A vôbec, všet­ko po­kladám za stratu pre vznešenosť po­znania Kris­ta Ježiša, môj­ho Pána. Pre neho som všet­ko os­tat­né stratil a po­kladám to za od­pad, aby som zís­kal Kris­ta 9 a bol v ňom ako človek bez vlast­nej spravod­livos­ti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravod­livosť skr­ze vieru v Krista, spravod­livosť z Boha, založenú na viere; 10 aby som po­znal jeho a moc jeho zmŕt­vychvs­tania i účasť na jeho utr­peniach. Beriem na seba podobu jeho smr­ti, 11 aby som tak do­siahol vzkriesenie z mŕtvych. Náhlenie za odmenou12 Nie že by som to všet­ko bol už do­siahol a bol už do­konalý, ale bežím, aby som to zís­kal, pre­tože si ma zís­kal aj Kris­tus Ježiš. 13 Bratia, ja si ne­na­mýšľam, že som to už zís­kal, ale len jed­no robím: za­búdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. 14 Bežím k cieľu za nebes­kou cenou, totiž za Božím po­volaním v Kristovi Ježišovi. 15 A tak všet­ci do­konalí maj­me takéto zmýšľanie! A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. 16 Ale k čomu sme do­speli, toho sa držme. 17 Bratia, spoločne ma na­podobňuj­te a všímaj­te si tých, čo žijú tak, ako máte prí­klad v nás. 18 Lebo mnohí, o ktorých som vám čas­to hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako ne­priatelia Kris­tov­ho kríža. 19 Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou han­ba, lebo mys­lia iba na to, čo je po­zem­ské. 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, od­kiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Kris­ta. 21 On mocou, ktorou si všet­ko môže pod­maniť, pre­tvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podob­ným jeho os­lávenému telu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček