EkumenickýFilipským1

Filipským

Pozdrav1 Pavol a Timotej, služob­níci Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj bis­kupom a diakonom. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Pavlova modlitba3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, 4 vždy v každej mojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, 5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša. 7 A právom tak­to zmýšľam o vás všet­kých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všet­ci máte účasť na milos­ti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evan­jelia. 8 Veď Boh mi je sved­kom, ako túžim po vás všet­kých lás­kou Kris­ta Ježiša. 9 Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti, 10 aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň, 11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti, ktoré je skr­ze Ježiša Kris­ta na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evan­jelia pros­pelo. 13 V celej vlád­nej budove aj medzi všet­kými os­tat­nými sa stalo známym, že ma väz­nia pre Kris­ta. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom. 16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia, 17 iní však ohlasujú Kris­ta z hašterivosti, nie úp­rim­ne, lebo si mys­lia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. 18 Čo na tom! Len nech sa akým­koľvek spôsobom, či na­oko, alebo úp­rim­ne, zves­tuje Kris­tus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. 19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta. 20 Túžob­ne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou, ako vždy aj teraz, bude os­lávený Kris­tus na mojom tele; či už životom, alebo sm­rťou. Túžba po Kristovi21 Veď pre mňa žiť je Kris­tus a umrieť je zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plod­nú prácu, ne­viem, čo si zvoliť. 23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, 24 ale pre vás je po­treb­nejšie, aby som os­tal v tele. 25 Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery, 26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. Výzva na vernosť a svornosť27 Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení. 29 Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli. 30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček